Zaproszenie do udzia?u w badaniu w ramach audytu procesów, procedur i systemu zarz?dzania infrastruktur?

W ramach projektu ?Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", nr POWR 03.05.00-00-Z310/17 wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zakończony zosta? audyt kultury organizacyjnej naszego Uniwersytetu – wszystkim z Państwa, którzy wzi?li udzia? w badaniach bardzo serdecznie dzi?kujemy.

Państwa opinie i uwagi s? dla nas bardzo cenne i pozwol? nam okre?li? profil obecnej oraz po??danej kultury organizacyjnej. Obecnie firma doradcza Metaphor analizuje Państwa sugestie. Kluczowe wnioski z badania zostan? udost?pnione Państwu po opracowaniu raportu końcowego.

Tymczasem intensywnie pracujemy nad kolejnym etapem projektu – audytem procesów, procedur i systemu zarz?dzania infrastruktur?. W zwi?zku z powy?szym zapraszamy Państwa do wzi?cia udzia?u w badaniu ankietowym online, którego celem jest zebranie Państwa rekomendacji dotycz?cych kierunków zmian i optymalizacji procesów, procedur, struktury organizacyjnej oraz systemu zarz?dzania infrastruktur?.

Do losowo wybranych pracowników Administracji centralnej w dniu 17 maja br. zostanie przes?ana na adres e-mail ankieta.

Serdecznie zach?camy do wzi?cia udzia?u w badaniu. Zapewniamy, ?e wyniki ankiety b?d? mia?y charakter poufny i pos?u?? jedynie do wypracowania propozycji zmian, które zostan? zaprezentowane w formie zbiorczego raportu.