?wi?to Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2021-2022

 

Drodzy Studenci, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy i Przyjaciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie!

Szanowni Państwo!

 

?wi?to Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które obchodzimy 1 czerwca, upami?tnia decyzj? Rady Ministrów o przyj?ciu projektu ustawy powo?uj?cej do ?ycia nasz? Uczelni?.  To dla nas bardzo wa?ny dzień – jest to ?wi?to ca?ej naszej wspólnoty, tej wspólnoty, któr? tworzymy nieprzerwanie od 22 lat, kontynuuj?c tradycje i spu?cizn? uczelni, z których Uniwersytet si? wywodzi i któr? wspólnie budujemy ka?dego dnia na nowo.

Nietypowy rok pandemii, w którym zmuszeni jeste?my funkcjonowa?, by? dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem i sprawdzianem, ale te?  szczególnym  czasem, który w nadzwyczajny sposób u?wiadamia? nam jak wa?na jest pokora wobec przyrody, jak krucha jest nasza pycha, a jednocze?nie jak istotna jest nauka, dzi?ki której mogli?my liczy? na relatywnie szybkie poznanie zagro?enia i opracowanie szczepionek. Miniony rok, wyj?tkowy pod ka?dym wzgl?dem, jak ?aden inny dot?d, u?wiadomi? nam ponadto, jak wa?ne s? uniwersalne warto?ci, ?yczliwe relacje i silne fundamenty, dzi?ki którym przetrwali?my ten trudny czas bez wi?kszych zawirowań.

W tym miejscu wszystkim cz?onkom naszej akademickiej wspólnoty, studentom i doktorantom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji oraz obs?ugi, pragn? serdecznie podzi?kowa? za solidarne stawianie czo?a trudno?ciom zwi?zanym z epidemi?, za ogromny wysi?ek i determinacj?, za zrozumienie i wzajemny szacunek, który obserwowa?em i którego na co dzień do?wiadczam.

Z nadziej? patrz? w przysz?o?? licz?c, ?e od nowego roku akademickiego b?dziemy na powrót funkcjonowa? w normalnych warunkach, ciesz?c si? wzajemnie z naszej fizycznej obecno?ci w uczelni, z obecno?ci drogich przyjació? Uniwersytetu, go?ci przyje?dzaj?cych do nas z zagranicznych uczelni i placówek naukowych, z mo?liwo?ci organizowania i udzia?u w konferencjach naukowych, wystawach i koncertach artystycznych. Jednak aby to si? sta?o, potrzebne jest budowanie ?wiadomo?ci w duchu odpowiedzialno?ci spo?ecznej, odpowiedzialno?ci nie tylko za swoje zdrowie, ale za zdrowie i bezpieczeństwo innych cz?onków spo?eczno?ci, bli?szych i dalszych.

Traktuj? to jako szczególn? powinno?? ka?dego cz?onka akademickiej wspólnoty i apeluj? o zachowanie odpowiedzialnej postawy i przyjmowanie szczepionek. Od odpowiedzialnej postawy wszystkich uczestników naszego uniwersyteckiego ?ycia zale?y, jak b?dziemy funkcjonowa? w nowym roku akademickim.  

Szanowni Państwo!

Wyrazem przygotowywania Uniwersytetu do wyzwań przysz?o?ci jest przyj?ta przez Senat strategia rozwoju Uniwersytetu, której powstanie, pomimo trudnych nadzwyczajnych warunków, traktowa?em priorytetowo. Za?o?y?em w niej osi?gni?cie sze?ciu g?ównych celów strategicznych, obejmuj?cych wszystkie sfery ?ycia i funkcjonowania uczelni. Zale?a?o mi na tym, by?my t? strategi? mogli traktowa? jako tras? na mapie rozwoju, plan ambitny, z wieloma trudnymi celami operacyjnymi i zadaniami do wspólnego zrealizowania za pomoc? wskazanych narz?dzi i osób odpowiedzialnych. O jego skali niech ?wiadczy fakt, ?e cho? jest rozpisany na ca?? dekad?, ju? tylko na ten rok wyznaczyli?my sobie 110 zadań.

Jak Państwo zapewne doskonale wiedz?, z punktu widzenia naszego Uniwersytetu najwa?niejszym celem jest spe?nienie kryteriów konkursu ?Inicjatywa doskona?o?ci - uczelnia badawcza”. Aby to osi?gn??, konieczne jest uzyskanie dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin naukowych w najbli?szej i kolejnej ewaluacji jako?ci naukowej. To wysoko postawiona poprzeczka i wielkie wyzwanie, wymagaj?ce od nas wszystkich wielkiego wysi?ku i zaanga?owania. Aby sprosta?, potrzebne s? przyjazne warunki pracy, dobra atmosfera oraz relacje oparte na zaufaniu i wspólnym widzeniu celu. Nawi?zuj? w tym miejscu do potrzeby budowania wysokiej kultury organizacyjnej w naszym Uniwersytecie. W ramach projektu pn. ?Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowana jest us?uga maj?ca na celu zbadanie stanu kultury organizacyjnej w uczelni, w oparciu o wyniki której b?dziemy mogli wskaza? to, co jest do poprawienia, a by? mo?e zbudowania od podstaw. W swoim przemówieniu inauguracyjnym podkre?la?em potrzeb? po?o?enia wi?kszego nacisku na inwestycj? w ludzi, a szeroko rozumiana, odpowiednio wysoka kultura organizacyjna  to w?a?nie obejmuje. To nie tylko przyjazne i proste procedury, sprawny proces decyzyjny i ma?o anga?uj?cy obieg dokumentów, ale przede wszystkim prosta komunikacja, jasno sprecyzowane obowi?zki i oczekiwania prze?o?onych wobec podw?adnych, p?acowy i pozap?acowy, czytelny system motywacyjny, jasna ?cie?ka kariery zawodowej z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci uzupe?niania i podnoszenia kompetencji o inne. Wierz? g??boko, ?e dacie si? wszyscy Państwo zaprosi? do tego procesu, którego dynamika i przebieg zale?y nie tylko od zarz?dzaj?cych, ale od wszystkich pracowników, w poczuciu obowi?zku, odpowiedzialno?ci za wspólne dobro i wzajemnej s?u?by. Wszystkim Państwu, którzy ju? w??czyli si? w badania kultury organizacyjnej naszej Uczelni serdecznie dzi?kuj?.

Szanowni Państwo, realizacja pierwszego celu strategicznego, najwa?niejszego z punktu widzenia funkcjonowania Uniwersytetu i wype?niania jego misji, wymaga ?cis?ej wspó?pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo?eczno-gospodarczym. Nie da si? osi?gn?? tego celu bez dobrej wspó?pracy z biznesem, z najwa?niejszymi jednostkami administracji rz?dowej i samorz?dowej, z jednostkami ochrony zdrowia, edukacji i opieki spo?ecznej, instytucjami kultury, dziedzictwa historycznego i narodowego. Uniwersytet musi by? w centrum i realizuj?c swoj? misj? okre?lon? ustawowo, jak te? przyj?t? w uczelni, musi w swojej dzia?alno?ci odpowiada? na potrzeby otoczenia, a przez w?asny rozwój gwarantowa? rozwój regionu.

Pragn? serdecznie podzi?kowa? za dotychczasow? twórcz? wspó?prac? wszystkim parlamentarzystom, przedstawicielom instytucji i jednostek otoczenia spo?eczno-gospodarczego i biznesu, na czele z Arturem Chojeckim – Wojewod? Warmińsko-Mazurskim, Gustawem Markiem Brzezinem – Marsza?kiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzejem Abako – Starost? Olsztyńskim, Markiem Chojnowskim – Starost? E?ckim, prezydentami Olsztyna i E?ku, panami: Piotrem Grzymowiczem i Tomaszem Andrukiewiczem oraz Tomaszem Osewskim – Wójtem Gminy E?k i wieloma innymi wójtami i burmistrzami z naszego regionu. Przed nami nowe wyzwania zwi?zane chocia?by z realizacj? Krajowego Planu Odbudowy i now? perspektyw? unijn?, w której szczególny nacisk k?adzie si? na inwestycje w ochronie zdrowia, niskoemisyjn? gospodark? w obiegu zamkni?tym, rozwój technologii informatycznych i kosmicznych oraz zrównowa?ony rozwój. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, we wszystkich tych obszarach jest siln? jednostk? naukow? i edukacyjn?, zatem deklaruj? nasze mocne zaanga?owanie.

Kolejny cel strategiczny tak?e wpisuje si? w powy?sze wyzwania. Obok utrwalonych i dobrze rozwini?tych dyscyplin naukowych, zale?y nam tak?e na rozwoju nowych dyscyplin, perspektywicznych z punktu widzenia potrzeb regionu i kraju. Kluczem do tego s? m.in. doskona?e kadry. W planach mamy zatrudnianie nauczycieli akademickich o wysokim potencjale naukowym oraz inwestycje w warsztat badawczy i dydaktyczny. Do?? wymieni? przy tej okazji planowan? budow? centrum kszta?cenia medycznego i wysokospecjalistycznego szpitala klinicznego, w zwi?zku z ogromn? i bezdyskusyjn? potrzeb? rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w konsekwencji zapewnieniem wysokiej jako?ci us?ug i kadr medycznych w regionie.

Nadal wa?nym celem o znaczeniu strategicznym dla regionu i kraju jest rozwój oferty dydaktycznej z uwzgl?dnieniem wysokiej kultury jako?ci kszta?cenia, podnoszenie konkurencyjno?ci tej oferty na rynku szkolnictwa wy?szego w kraju i poza jego granicami. W tym obszarze b?dziemy starali si? nadal dobrze rozpoznawa? potrzeby nie tylko samych studentów, ale i ich przysz?ych pracodawców. Tak?e w tym wymiarze kluczowa jest dla nas bliska wspó?praca z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym. Priorytetem w rozwoju Uczelni jest, by naszymi absolwentami byli ludzie nie tylko kompetentni w swoich dziedzinach, ale i przedsi?biorczy. Wierz?, ?e to oni b?d? wytycza? trendy rozwoju i zmienia? ?wiat, dlatego i my gotowi jeste?my zmienia? si? dla nich, umacniaj?c w ten sposób mark? Uniwersytetu w kraju i na arenie mi?dzynarodowej.

Jestem przekonany, ?e mamy czym si? pochwali?. Nasz? si?? jest przecie? nie tylko szeroka oferta kszta?cenia, wyró?niaj?ca nasz Uniwersytet spo?ród innych w Polsce, ale tak?e zakres prowadzonych badań i osi?gni?cia naukowe naszych uczonych i artystów, którzy ci?gle dostarczaj? nam powodów do dumy. Kadra naszego Uniwersytetu by?a doceniana nie tylko w Polsce, ale i poza ni?, bo – przypomn? – o?mioro badaczy nale?y w swoich dyscyplinach do presti?owych 2% najlepszych naukowców na ?wiecie. Nauczyciele akademiccy otrzymywali te? nagrody w licz?cych si? konkursach i odbierali honory z r?k ró?nych gremiów.

W ostatnim roku Centralna Komisja do spraw stopni i tytu?ów przyzna?a UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia spo?eczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dyscyplina ta jest reprezentowana na Wydziale Geoin?ynierii.

Nasz Uniwersytet otrzyma? tak?e uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spo?ecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk spo?ecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Tak wi?c Uczelnia posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 22 dyscyplinach naukowych i doktora habilitowanego w 16 dyscyplinach.

Naszym zadaniem na najbli?sz? dekad? jest sprawienie, by te osi?gni?cia by?y powszechnie zauwa?ane i doceniane, dlatego b?dziemy d??y? do umocnienia pozytywnego wizerunku naszej uczelni. Cho? to du?e wyzwanie, wierz?, ?e wszyscy do?o?ymy wszelkich starań, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski by? licz?c? si? w Polsce, i poza ni?, jednostk? naukow? i dydaktyczn?. Nie uda si? to bez was: bez pracowników, doktorantów i studentów. To wasze zaanga?owanie i wasza gotowo?? do stawiania przed sob? wyzwań b?d? zmienia? nasz? uczelni? na lepsze.

Dzi?kuj? wszystkim osobom zaanga?owanym w nasze du?e projekty rozwojowe. Przypomn?, ?e obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje 4 szeroko zakrojone programy operacyjne, finansowane z funduszy unijnych oraz ze ?rodków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ich ??czny bud?et wynosi ponad 60 mln z?. Nigdy dot?d nie mieli?my do dyspozycji tak poka?nych ?rodków finansowych przeznaczonych na rozwój kadr, zatem niewykorzystanie tej szansy by?oby b??dem nie do wybaczenia.

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zakończy si? w 2022 roku. Jego bud?et wynosi prawie 34 mln z?. Zak?ada realizacj? sta?y, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i kadry zarz?dzaj?cej. Program wspiera równie? interdyscyplinarne studia doktoranckie.

Program Uniwersytet Wielkich Mo?liwo?ci ma bud?et wynosz?cy 17 mln z?. Zakończy si? w 2023 r. Beneficjentami tego programu s? przede wszystkim studenci, którzy mog? dzi?ki niemu korzysta? z certyfikowanych szkoleń i warsztatów realizowanych dodatkowo, poza programem studiowanego kierunku.

Program ??agiel mo?liwo?ci” dysponuje bud?etem ok. 6 mln z?,  zakończy si? w 2023 roku. Dzi?ki funduszom z tego programu mo?liwe by?o m.in. powo?anie Akademickiego Centrum Wsparcia z O?rodkiem Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji ?Empatia” oraz prowadzenie wielu dzia?ań zwi?kszaj?cych dost?pno?? kampusu uniwersyteckiego dla osób niepe?nosprawnych, a tak?e wdro?enie systemowych zmian w zakresie polityki dost?pno?ci uczelni.

Projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Biogospodarka dysponuje bud?etem powy?ej 3 mln z? i zakończy si? w roku przysz?ym.

Jestem dumny, ?e Uniwersytet tak bardzo aktywnie uczestniczy w budowaniu idei ?Zielonego ?adu”, nie tylko poprzez kszta?cenie w tym  zakresie i stosowanie nowych proekologicznych technologii, ale tak?e poprzez eliminacj? ?róde? zanieczyszczenia powietrza, ograniczanie zu?ycia energii, dbania o walory krajobrazowe i przyrodnicze w kortowskim kampusie.

Powodów do dumy dostarczali nam tak?e nasi studenci i doktoranci, którzy w tych nietypowych dla wszystkich warunkach zdalnego nauczania stan?li na wysoko?ci zadania.  Samorz?d studencki, pomimo braku studentów na miejscu, nie traci? z oczu swojego najbli?szego otoczenia, organizuj?c i wspó?tworz?c wiele wydarzeń przeznaczonych dla spo?eczno?ci nie tylko uniwersyteckiej, ale tak?e lokalnej. Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego podj??a ogromny wysi?ek aktywizacji i konsolidacji ?rodowiska studenckiego przez liczne akcje prowadzone online, jak cho?by Akademia Ciekawo?ci. Wielu studentów postanowi?o w tym nie?atwym czasie skupi? si? na swoim rozwoju, co zaowocowa?o kolejnymi sukcesami w postaci np. stypendiów ministra edukacji i szkolnictwa wy?szego.

 

Szanowni Państwo!

 

Mówi?c o budowaniu uczelni, mam na my?li zarówno wymiar symboliczny, jak i ten dos?owny.

Wiemy przecie?, ?e Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozrasta si? o kolejne budynki. S? one, oczywi?cie, z powstaj?c? siedzib? Wydzia?ów Nauk Spo?ecznych oraz Prawa i Administracji, Poliklinik? Wyjazdow? Du?ych Zwierz?t czy pó?nocnym skrzyd?em szpitala uniwersyteckiego na czele, materialnym potwierdzeniem naszych starań o popraw? warunków kszta?cenia studentów. Ale s? i dowodem na to, ?e my?l?c o naszym Uniwersytecie, wybiegamy my?l? na kilka lat do przodu. I cieszymy si?, ?e w tym my?leniu nie jeste?my sami, bo, jak mo?na wnioskowa? po otrzymywanych przez nas ministerialnych dofinansowaniach na te cele, tak?e i inni rozumiej?, ?e warto na nas stawia?.

Przypomn? zatem, ?e zabiegaj?c o dofinansowanie budowy siedziby Wydzia?ów Prawa i Administracji oraz Wydzia?u Nauk Spo?ecznych, uda?o si? uzyska? 100% pierwotnej kwoty inwestycji (34,5 mln z?). UWM otrzyma? tak?e w tym roku 4,5 mln z? z MEiN na modernizacj? i rozbudow? skanera rezonansu magnetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz 7 mln z? z MEN na modernizacj? Domu Studenckiego nr 10. Jeszcze w tym roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego rozpocznie si? realizacja inwestycji pn. ?Centrum Radiochirurgii Mózgu, G?owy i Szyi z unikatowym systemem radiochirurgii ?yroskopowej, umo?liwiaj?cej prowadzenie precyzyjnych zabiegów nieinwazyjnego usuwania nowotworów w obr?bie mózgu, twarzoczaszki, szyi, a tak?e do leczenia lekoopornej padaczki i choroby Parkinsona. Koszt inwestycji wynosi 19,5 mln z? i pochodzi prawie w ca?o?ci z obligacji skarbu państwa przekazanych przez MEiN specjalnie na ten cel. Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzyma? tak?e ?rodki na modernizacj? oddzia?u intensywnej opieki medycznej, która pozwoli na powi?kszenie tej cz??ci szpitala o cztery dodatkowe specjalistyczne stanowiska.

Pragn? równie? poinformowa?, ?e podj?to dzia?ania zmierzaj?ce do realizacji do końca 2023 roku bardzo wa?nej, kolejnej inwestycji dla Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej. Inwestycja pn. ?Klinika Weterynaryjna Zwierz?t Towarzysz?cych” ma by? finansowana z RPO ze ?rodków jeszcze trwaj?cego okresu programowania za ??czn? kwot? 52 mln z?, z czego Uniwersytet zabezpieczy wk?ad w?asny w kwocie 12 mln z?. W ten sposób olsztyńska weterynaria, która, warto przypomnie?, posiada akredytacj? europejsk?, b?dzie dysponowa?a jeszcze bardziej nowoczesn? baz? kliniczn? i dydaktyczn?.

            Realizuj?c inwestycje, skupiamy si? nie tylko na trosce o popraw? warunków studiowania i pracy na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim. Nasze inwestycje powstaj? te? z my?l? o mieszkańcach miasta i regionu. Juz nied?ugo ruszy Centrum Popularyzacji i Promocji Nauki ?Kortosfera”, które z pewno?ci? stanie si? magnesem przyci?gaj?cym rzesze m?odych ludzi do naszego Uniwersytetu.

?wi?to naszego Uniwersytetu co roku nieroz??cznie zwi?zane jest z uroczysto?ci? promocji doktorskich. W tym dniu doktorzy habilitowani i doktorzy otoczeni najbli?szymi osobami,  zawsze odbierali dyplomy i gratulacje. Drugi rok z rz?du uroczysto?? akademicka z powodów pandemicznych zosta?a odwo?ana. Jednak by tradycja uniwersytecka by?a zachowana, kilka s?ów chcia?bym skierowa?  do Was, drodzy Doktorzy Habilitowani i Doktorzy!

Zdobywaj?c stopnie naukowe do??czyli?cie do zacnego grona. To Wasz wielki sukces i jeszcze wi?ksze zobowi?zanie, któremu, co do tego nie mam w?tpliwo?ci, na pewno sprostacie. ?ycz? Państwu i ca?emu Uniwersytetowi, by Państwa obecny rozwój naukowy by? zapowiedzi? kolejnych takich napawaj?cych nas dum? wydarzeń. ?ycz?c Państwu licznych sukcesów zawodowych i prywatnych, sk?adam te? wielkie podzi?kowania za wysi?ek w?o?ony w prac? badawcz? i ka?dy dzień sp?dzony w Uniwersytecie. Niech Wasza wielka naukowa przygoda trwa w najlepsze!

Wszystkim pracownikom naszej Uczelni bardzo serdecznie dzi?kuj? za trud w?o?ony w ka?dy dzień pracy, za zaanga?owanie na rzecz naszej Alma Mater, za wspania?? atmosfer? porozumienia i wspó?pracy, z któr? spotykam si? na co dzień. ?ycz? Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów na  p?aszczy?nie zawodowej i osobistej.

Studentom, ale tak?e nam wszystkim ?ycz? przede wszystkim powrotu do normalno?ci, do ?ywych relacji na zaj?ciach, w realizowaniu pasji, w przyja?niach, przygodach i zabawie. T?sknimy za normaln? prac? ze studentami i doktorantami, t?sknimy za Wami. Cieszy nas ka?da pozytywna informacja o Waszych sukcesach i aktywno?ciach, bo to w?a?nie Wy i troska o Wasz? przysz?o?? s? g?ównymi motorami nap?dowymi zmian zaplanowanych na najbli?sze lata. Chcemy, ?eby studiowanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim kojarzy?o si? z jeszcze wi?kszym presti?em i by?o dla Was ?ród?em osobistej satysfakcji.

Vivat Universitas!

 

Jerzy Przyborowski

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie