Kursy / szkolenia

 

Witamy Państwa na stronie po?wi?conej kursom, szkoleniom organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Oferujemy szerokie spektrum wszelkich form wsparcia indywidualnego oraz biznesowego, przy  wykorzystaniu wiedzy i do?wiadczenia trenerów i ekspertów wspó?pracuj?cych z UWM w Olsztynie.

Nasze szkolenia adresujemy do osób chc?cych uzupe?ni? wykszta?cenie, podnie?? kwalifikacje i  zwi?kszy? swoje szanse w zdobyciu atrakcyjnej pracy.

S? one prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy przekazuj? wiedz? w  nowoczesny i atrakcyjny sposób tak, aby mia?a ona jak najbardziej praktyczny charakter przy jednoczesnym dost?pie do aktualnej wiedzy na europejskim poziomie.

Dzi?ki zindywidualizowanemu podej?ciu, proponujemy szereg rozwi?zań pomagaj?cych zarówno w realizacji planów ?yciowych, jak i samodoskonaleniu.

Nasze szkolenia s? trafnym wyborem dla profesjonalistów, którzy:

  • potrzebuj? szybkiego i skutecznego uzupe?nienia swoich kompetencji w specyficznym obszarze tematycznym,
  • ceni? jako?? oraz indywidualne podej?cie do klienta,
  • stawiaj? na wspó?prac? z ekspertami na rynku us?ug edukacyjnych.

Nasza oferta obejmuje szkolenia i kursy o charakterze otwartym jak równie? w formule zamkni?tej, w odpowiedzi na zamówienie konkretnej firmy lub grupy osób.

Wszystkie programy szkoleń maj? charakter autorski, za? dzi?ki do?wiadczeniu naszych trenerów szkolenia bogate s? w wiedz? praktyczn?, która nie tylko jest przekazywana, ale przede wszystkim ?wiczona

Zapraszamy Państwa, grupy zorganizowane celem przygotowania kursów szytych na miar?.

Ch?tnie pomo?emy w skutecznej realizacji Państwa celów edukacyjnych!

Szczegó?y wkrótce.