Wszystkie kierunki UWM

UWM zaprasza wszystkich do wirtualnych spacerów po kortowskim kampusie w perspektywie 360 stopni. Startujemy 22 czerwca!

Ogl?daj >>>

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza wszystkich do wirtualnego spaceru po kampusie. Dzi?ki nagraniom w perspektywie 360 stopni zajrzymy do nowoczesnych laboratoriów, pracowni i sal wyk?adowych najwi?kszego uniwersytetu w Polsce pó?noco-wschodniej. Przewodnikami w tym wirtualnym spacerze s? pracownicy i studenci UWM, którzy opowiedz? ci m.in. o wybranym wydziale i jak si? studiuje w Kortowie. Do wybrania si? na wirtualny spacer nie potrzebujesz specjalnej technologii ani wyszukanych aplikacji. Wystarczy zwyk?y smartfon, tablet czy komputer.

Aby obejrze? film, nale?y wej?? w link do filmu umieszczonego na kanale Youtube Telewizji Kortowo - serwis sam wykryje typ urz?dzenia i rozpocznie wy?wietlanie nagrania. Je?eli korzystasz ze smartfona, wystarczy obróci? telefonem, aby rozejrze? si? wokó?, mo?esz te? przesun?? obraz palcem.

Je?li korzystasz z komputera, do rozgl?dania si? pos?u?y ci kursor myszy, który wystarczy nakierowa? na film, wcisn?? lewy przycisk myszy i przesun?? w stron? interesuj?cego ci? kierunku. 

Film mo?esz zatrzyma? w ka?dym momencie i przyjrze? si? nowoczesnym urz?dzeniom w pracowniach i laboratoriach.

Ale to nie koniec!

Je?eli dysponujesz okularami 3D, mo?esz dozna? pe?ni immersji i zanurzy? si? w wirtualnym ?wiecie niemal ca?kowicie!

Na ekranie smartfona, w prawym rogu wy?wietli si? znaczek okularów 3D, po jego naci?ni?ciu film dost?pny b?dzie w wersji stereoskopowej. Ta wersja przeznaczona jest do wspó?pracy ze specjalnymi okularami. Dzi?ki wy?wietlaniu obrazu z dwóch ró?nych k?tów, uzyskasz w pe?ni trójwymiarowy efekt.

Aby cieszy? si? takim efektem, nie musisz posiada? okularów kosztuj?cych kilka tysi?cy z?otych, wystarcz? specjalne uchwyty do telefonu, warte kilkana?cie z?otych.

Wirtualne spacery s? cz??ci? akcji #kierunekUWM promuj?cej zalety studiowania w zielonym kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

w kategorii