Witajcie w smerfnej bajce, czyli nowa premiera Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego

scena z przedstawienia
Prób? generaln? skończyli?my po godzinie 24.00, w zasadzie w dzień wyst?pu - mówi dr Grzegorz Lewandowski, dyrektor Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego UWM. Po kilkumiesi?cznej przerwie arty?ci wrócili na scen? premier? musicalu "Smerfowisko, czyli Gargamel z?apany".

Uniwersytecki Teatr Muzyczny, dzia?aj?cy pod auspicjami O?rodka Inicjatyw Artystycznych na Wydziale Sztuki UWM, coraz mocniej zaznacza sw? obecno?? na kulturalnej mapie Olsztyna. Teatr zadebiutowa? w lutym 2020 r. musicalem "Me and my girl" i by? to debiut bardzo udany, czego dowodem by?o zdobycie wyró?nienia Laur Akademicki w kategorii Uniwersytecki Projekt Kulturalny. Wyró?nienie przyzna?o Forum Uniwersytetów Polskich.

Po kilkunastu miesi?cach przerwy wymuszonej koronawirusem, 9 czerwca teatr zaprosi? na kolejn? premier?. Tym razem adresowan? do najm?odszej widowni. Na scenie Centrum Konferencyjnego UWM obejrzeli?my musical "Smerfowisko, czyli Gargamel z?apany" do tekstu Ernesta Brylla, z muzyk? Ryszarda Poznakowskiego i Wojciecha Trzcińskiego, w re?yserii dr. hab. Grzegorza Lewandowskiego, dyrektora UTM i odtwórcy jednej z g?ównych ról. Przedstawienie zosta?o zarejestrowane 2 miesi?ce wcze?niej przez TV Kortowo, teraz zespó? zagra? przed publiczno?ci?.

- Tu? przed premier? odbywali?my próby praktycznie codziennie. Próba generalna zakończy?a si? o godz. 24.00, ale dali?my rad?. Dzi? gramy na ?ywo. Nie ma nic lepszego ni? kontakt z publiczno?ci?, kiedy artysta s?yszy brawa, a jestem przekonany, ?e tak b?dzie dzisiaj. Praca i serce, jakie w to wk?adamy, determinuj? te? odbiór ze strony widowni - mówi? przed wyst?pem dyr. Lewandowski.

Dostali?my godzinny, dynamicznie zagrany spektakl, przygotowany wed?ug sprawdzonego przepisu na sukces - pe?na scenografia, rekwizyty, kostiumy, wpadaj?ce w ucho piosenki i doskonale obsadzeni w swych rolach aktorzy. W rol? Smerfów wcielili si? studenci nie tylko Wydzia?u Sztuki, ale równie? wydzia?ów Nauk Spo?ecznych, Nauk Ekonomicznych i Medycyny Weterynaryjnej.

- Na scenie pojawia si? 17 osób. W oryginalnym scenariuszu jest 15 ról. Powi?kszy?em sk?ad na potrzeby choreografii. To trudny spektakl. Mia?em szcz??cie, ?e uda?o mi si? obsadzi? wszystkie role, jak sobie wymy?li?em. Ka?da posta? wymaga odmiennych umiej?tno?ci. Np. Pawe? Sadowski, który gra Pap? Smerfa, mój student, z natury jest opanowany i doskonale wkomponowuje si? w t? rol?. Aktorka graj?ca Matk? Gargamela, posta? która pojawia si? dopiero w wersji Ernesta Brylla, idealnie spe?nia wszystkie kryteria. Wszyscy soli?ci graj? ?wietnie! - dodaje G. Lewandowski.

Sam zagra? tytu?owy czarny charakter – Gargamela. By? to dla niego powrót sentymentalny - ponad 20 lat temu, jako solista Teatru Muzycznego w ?odzi, gra? w tym przedstawieniu rol? Harmoniusza.

Zobaczyli?my wi?c spokojnego Pap? Smerfa, filigranow? Smerfetk?, rzeczywi?cie pot??nego Osi?ka i demonicznego Gargamela w duecie z kotem Klakierem, którego niesamowicie zagra? Adam Mielnicki, demonstruj?c i fizyczn? sprawno?? w ?kocich” ruchach i mocny, estradowy g?os. Ta dwójka czarnych charakterów skrad?a zreszt? ca?y show. Dzielnie partnerowa?a im Weronika Jankowska w roli Matki Gargamela. Owacje na stoj?co, którymi widzowie na koniec nagrodzili artystów, ?wiadczy?y, ?e kolejna premiera UTM okaza?a si? sukcesem.

Musical kończy tegoroczne obchody ?wi?ta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na widowni Centrum Konferencyjnego zasiedli m.in. przedstawiciele w?adz uczelni i w?adze Wydzia?u Sztuki.

- Jestem niezwykle rad, ?e jeste?my tu, ?e ogl?damy musical, na który czekali?my tak d?ugo. Ciesz? si?, ?e ten spektakl jest wystawiany z okazji ?wi?ta Uniwersytetu. Nie mo?emy obchodzi? tego ?wi?ta tradycyjnie, jak zwykle obchodzimy, ale jeste?cie tu państwo z nami, wi?c ?wi?tujmy 22. urodziny Uniwersytetu poprzez rado?? i emocje, które b?d? towarzyszy?y temu przedstawieniu – mówi? rektor prof. Jerzy Przyborowski, oficjalnie otwieraj?c premier?.

Dyrektor Lewandowski zapowiada kolejne projekty artystyczne. Ju? jesieni? teatr chce pokaza? kolejne widowisko.

- Chcemy zaprezentowa? gal? musicalow?, do której zaprosi?em moich przyjació? – najlepsze g?osy operowe i musicalowe. Nie chc? zdradza? szczegó?ów, ale b?dzie to wielkie wydarzenie pod ka?dym wzgl?dem. Zagra nasza akademicka orkiestra, wyst?pi? zespó? ?Kortowo”, chór ?Wawrzyczki”. Po??czymy si?y wszystkich agend artystycznych, b?dzie to co?, czego jeszcze w Olsztynie nie by?o – zapowiada G. Lewandowski.

Czekamy wi?c.

Wszyscy ci, którzy nie mogli obejrze? premierowego przedstawienia "Smerfowiska", maj? szans? zobaczy? je 12 lub 13 czerwca (godz. 12.00 i 16.00). Te przedstawienia b?d? ju? biletowane.

 ***

Adam Mielnicki, odtwórca roli Klakiera, ma kota Merlina, student III r. edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydzia?u Stuki:

Ta rola sprawia?a wiele trudno?ci, tak?e pod wzgl?dem aktorskim. Ci??ko te? by?o przestawi? g?os na sposób, w jaki mówi Klakier. Szczerze mówi?c, by?em nieco zaskoczony wyborem re?ysera (?miech). Ale podoba mi si?. Oczywi?cie, buduj?c rol?, obserwowa?em zachowanie zwierz?t – sam mam kota Merlina. Czy widz? siebie zawodowo jako aktora? To dopiero pocz?tek, mam nadziej?, ?e wielkich rzeczy.

Weronika Jankowska, odtwórczyni roli Matki Gargamela, studentka III r. edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydzia?u Stuki:

To nie jest mój sceniczny debiut, gra?am ju? w musicalu ?Me and my girl”, ale nie jako solistka, a w scenach zbiorowych. Posta? Matki Gargamela, któr? gram, to prawdziwa wied?ma, jeszcze gorsza ni? sam Gargamel. Mam demoniczny makija? i d?ugie, siwe w?osy. Jest przera?aj?co (?miech). Inspirowa?am si? ró?nymi czarnymi charakterami z bajek i filmów. Próby by?y ci??kie, ale fajne. Musieli?my si? nauczy? totalnie rozlu?nia? i bawi?. Potrafi? si? z siebie ?mia?.

Anna Soko?owicz, gra rol? Smerfetki, studentka Wydzia?u Nauk Ekonomicznych:

Teatr to moja pasja, odskocznia od codziennego ?ycia. Daje mi wielk? satysfakcj?. Do obsady musicalowej trafi?am poprzez casting. I zosta?am (?miech). Dosta?am propozycj? roli Smerfetki i z ch?ci? przyj??am. Bardzo mnie ta rola cieszy. Buduj?c rol?, patrzy?am na wygl?d Smerfetki z filmów rysunkowych, aby dopasowa? strój i makija?, a kostium bardzo mi si? podoba – to taki powrót do dzieciństwa.

mah
fot. Maciej Wachowski