UWM – zaprasza kandydatów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchamia Internetow? Rejestracj? Kandydatów na studia oraz akcj? promocyjn? - Trzy G?ówne Powody.

Siedemdziesi?t cztery kierunki studiów i 7,5 tysi?ca miejsc czeka na kandydatów na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Najwi?ksza uczelnia w pó?nocno-wschodniej Polsce uruchamia rekrutacj? oraz wyj?tkow? kampani? promocyjn? pt. ?Trzy G?ówne Powody”. Kandydaci na studia mog? si? rejestrowa? ju? od wtorku 8 czerwca. System Internetowej Rejestracji Kandydatów b?dzie aktywny do 8 lipca.

Akcja ?Trzy G?ówne Powody” ma pomóc niezdecydowanym w wyborze odpowiedniego kierunku studiów, a jest z czego wybiera?. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przygotowa? w tym roku 74 kierunki kszta?cenia. Do bogatej oferty do??cza geoinformatyka oraz ichtiologia i akwakultura.

— Oferowane kierunki s? z praktycznie wszystkich obszarów nauki. Osoby o zaci?ciu artystycznym, pedagogicznym i osoby, które interesuj? si? naukami przyrodniczymi, rolniczymi czy te? medycznymi znajd? w ofercie co? dla siebie. — przekonuje Pawe? ?ojewski, kierownik Biura ds. studenckich.

Trzy g?ówne powody, dla których warto studiowa?

Tym, którzy wci?? zastanawiaj? si?, jaki kierunek wybra?, mo?e pomóc kampania informacyjna przygotowana przez Biuro Mediów i Promocji UWM pt. "Trzy G?ówne Powody". W serii krótkich filmów studenci, absolwenci i w?adze uczelni przedstawiaj? g?ówne zalety studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

— Co roku uczelnia organizuje dzień otwarty, podczas którego ka?dy mo?e zobaczy? Uniwersytet i zapozna? si? z nasz? ofert?. Z powodu ograniczeń epidemicznych nie mogli?my go zorganizowa?, a nie chcieli?my oferowa? d?u?szego wydarzenia online, ze wzgl?du na i tak d?ugi czas sp?dzany przez uczniów przed komputerem. Dlatego zale?a?o nam na tym, aby filmy mia?y krótk? i zwi?z?? form? — wyja?nia Wioletta Ustyjańczuk, kierowniczka Biura Mediów i Promocji.

Powody, dla których warto studiowa? na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim mo?na znale?? na specjalnej stronie – glownepowody.uwm.edu.pl oraz na portalu rekrutacja.uwm.edu.pl. Zdecydowani mog? sk?ada? swoje aplikacje na IRK.uwm.edu.pl.

Green University i kampus w amerykańskim stylu

Per?? w koronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest jego kampus.

— Wyj?tkowe miasteczko akademickie i klimat w nim panuj?cy jest niepowtarzalny. W Kortowie jest wszystko, czego potrzeba i tylko tu da si? wypocz?? po ci??kiej nauce — zachwala Paulina, studentka z Wydzia?u Humanistycznego.

Do dyspozycji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego s? akademiki po?o?one nad malowniczymi jeziorami, sto?ówka oraz obiekty sportowe, w tym stadion, basen czy boiska do gry w pi?k? no?n?, siatkow? czy koszykow?. W sezonie letnim, studenci mog? korzysta? w pe?ni z uroków zielonego kampusu, k?pi?c si? czy p?ywaj?c rowerem wodnym po Jeziorze Kortowskim.

Uniwersytet sprzyja te? rozwijaniu pasji i zainteresowań. Taniec, ?piew, motocykle, nurkowanie czy dru?yna z ligi rodem z Harrego Pottera. To tylko niektóre z propozycji wielu agend Akademickiego Centrum Kultury, do których mog? do??czy? studenci.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski posiada tak?e w?asne media: radio studenckie, gazet? i telewizj?, z których mo?na dowiedzie? si?, co dzieje si? w kampusie. Rekrutacja otwiera drzwi do wszystkich atrakcji, które oferuje UWM.

?wiadectwa maturalne i poprawki

— Ci kandydaci, którzy nie maj? jeszcze ?wiadectwa maturalnego, a chc? si? zrejestrowa?, w systemie rejestracji (IRK) w rubryce nr ?wiadectwa maturalnego powinni poda? dowoln? liczb?. T? liczb? musz? jednak koniecznie poprawi? przed 8 lipca – informuje Pawe? ?ojewski.

Na tych, którzy z ró?nych wzgl?dów b?d? poprawia? wynik matury, czeka dodatkowa rekrutacja we wrze?niu

— Ale nie obejmie ona ju? wszystkich kierunków — dodaje Pawe? ?ojewski.

W mijaj?cym roku akademickim Uniwersytet uruchomi? 8 nowych kierunków. By?y to: analityka i zarz?dzanie publiczne, bezpieczeństwo i certyfikacja ?ywno?ci, kryminologia, psychologia, chemia oraz filologie: angielska, germańska i rosyjska.

Og?oszenie wyników naboru na rok akademicki 2021-2022 nast?pi 30 lipca.

BMiP

w kategorii