Szukamy was! Nietypowa akcja studentów Wydzia?u Sztuki UWM

promocyjna akcja studentów WS
Mo?na ich by?o spotka? 28 maja na olsztyńskiej starówce oraz na plantach przy katedrze i zrobi? sobie zdj?cie w oryginalnej ramce. Barwny korowód studentów Wydzia?u Sztuki UWM promowa? studia na kierunkach artystycznych.

Spaceruj?cy po olsztyńskiej starówce lub w okolicach siedziby Wydzia?u Sztuki przy ulicy Szrajbera ogl?dali w pi?tkowe popo?udnie barwny korowód. To by?a akcja promocyjna studentów kierunków artystycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze studentami szed? równie? prodziekan dr hab. Jan Po?owianiuk, prof. UWM.

- Chcemy, ?eby szersze grono mieszkańców wiedzia?o, ?e na Wydziale Sztuki dziej? si? fajne rzeczy, ?e jeste?my z wyk?adowcami bardzo z?yci. Bardzo si? cieszymy, ?e jest z nami nasz prodziekan. Dajemy zna?, ?e Wydzia? Sztuki istnieje i ma si? dobrze - mówi ?miej?c si? Paulina Kaczorowska, studentka III roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej i przewodnicz?ca wydzia?owego samorz?du studenckiego.

Studenci nie?li wielk?, oryginalnie udekorowan? ram? do zdj?? z napisem ?Sztuka was szuka” i proponowali olsztyniakom zrobienie pami?tkowych fotografii.

- Zach?camy w ten sposób do podj?cia studiów na naszym wydziale. Ograniczeń wiekowych nie ma ?adnych – dodaje prodziekan prof. Po?owianiuk.

- Dwa lata temu wypromowali?my kolejnego magistra sztuk plastycznych, który jest równie? doktorem nauk technicznych UWM. Po odej?ciu na emerytur? stwierdzi?, ?e wreszcie mo?e realizowa? swoje m?odzieńcze pasje. Teraz jest magistrem sztuki! – opowiada prof. Po?owianiuk.

Happening to pomys? wydzia?owego samorz?du studenckiego.

- Pandemia nam przeszkodzi?a w promocji. Powinni?my si? przecie? promowa? poprzez koncerty i wystawy, a galerie i filharmonia s? zamkni?te. Przez wiele miesi?cy nie mogli?my pokaza? nic, co nas charakteryzuje, wi?c wychodzimy do miasta w ten sposób. To nie b?dzie jedyna taka akcja, pomys?ów mamy wiele – dodaje prof. Po?owianiuk.

Wydzia? Sztuki od roku akademickiego 2022/23 chce uruchomi? nowy kierunek studiówin?ynieria i produkcja d?wi?ku. Obecnie oferuje 2 kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i sztuki muzycznej.

Wydzia? znany jest mieszkańcom Olsztyna m.in. z corocznych pikników sztuki organizowanych na rynku Starego Miasta, sztandarowej imprezy promocyjnej wydzia?u. Z powodu ograniczeń sanitarnych kolejny rok piknik nie móg? si? odby?.

mah

w kategorii