Polsko-arabsko-japońskie wyk?ady panelowe

W dniach 8 i 22 czerwca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM, na Wydziale Biznesu i Prawa Uniwersytetu Brytyjskiego w Dubaju oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Kioto odb?d? si? otwarte wyk?ady panelowe.

Wyk?ad 8 czerwca 2021 r.

Prawo budowlane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prof. Aymen Masadeh;

Dost?p do Trybuna?u dla przedsi?biorców w epoce pandemii Covid-19, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

Wyk?ad 22 czerwca 2021 r.

Zarys i niedawna reforma prawa umów w Japonii, prof. Antonios Karaiskos

Covid-19 oraz realizacj? roszczeń cywilnoprawnych w Polsce, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM.

Wyk?ady b?d? prowadzone w j?z. angielskim.

Do kogo s? adresowane?

Organizatorem wydarzenia jest: WPiA UWM z inicjatywy i pod kierownictwem dr hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM, przy wsparciu informatyczno-technicznym Regionalnego Centrum Informatycznego UWM.

Wyk?ady maj? charakter publiczny, b?d? ogólnodost?pne po uprzednim pobraniu linków: https://meet.google.com/mwd-bcwm-szc (wyk?ad 8 czerwca 2021 r.), https://meet.google.com/mju-qzim-jbw (wyk?ad 22 czerwca 2021 r.). Do wzi?cia w nich udzia?u zaproszeni s? studenci prawa, pracownicy naukowi Wydzia?u Prawa i Administracji oraz radcowie prawni i adwokaci. Ze wzgl?du na tematyk? wyk?adów do uczestniczenia w nich zaproszeni b?d? tak?e przedstawiciele bran?y in?ynieryjnej skupieni w Warmińsko-Mazurskiej Okr?gowej Izbie In?ynierów Budownictwa. Uczestniczy? b?d? równie? studenci i pracownicy naukowi wydzia?ów prawa uniwersytetów w Dubaju i Kioto.

mr, foto: Pixabay.com

w kategorii