Poloni?ci zapraszaj?! Dzień Otwarty – 14 czerwca

zaproszenie na Dzień Otwarty polonistyki
Je?li jeste? urodzonym humanist?, zapoznaj si? z ofert? studiów na filologii polskiej! Od 17 kwietnia do 22 lipca Katedry: J?zyka Polskiego i Literatury Polskiej UWM ods?aniaj? wszelkie tajniki tego kierunku.

Poloni?ci rozpoczynaj? cykl zatytu?owany ?ABC polonistyki”. Kolejne odcinki b?d? ukazywa? si? w ka?dy poniedzia?ek na stronie na FB: https://www.facebook.com/polonistyka.uwm/.

Natomiast w ka?d? ?rod? pojawi? si? prezentacje wybranych przedmiotów. B?d? równie? ciekawe i zabawne quizy pozwalaj?ce sprawdzi? wiedz? z literatury i j?zyka. Cykl ?Twarze olsztyńskiej polonistyki” przybli?y sylwetki wyk?adowców oraz studentów i ich pasje.

14 czerwca od 15.00 do 17.00 poloni?ci zapraszaj? na Dzień Otwarty. Podczas zdalnego spotkania zainteresowani wyborem filologii polskiej b?d? mogli porozmawia? z wyk?adowcami, ze studentami dziel?cymi si? swymi wra?eniami ze studiów, a tak?e absolwentami, którzy opowiedz? o swej zawodowych do?wiadczeniach i drogach, jakie otworzy?y przed nimi studia polonistyczne.

Podajemy link do spotkqania na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amR8rIjlDWFK_fOLzH64qp2xkIrSnnIdp8Hh3lfLJiIo1%40thread.tacv2/1622102319637?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22c26b261e-0a8c-44c0-877c-7c0101af2595%22%7d

Wi?cej szczegó?ów na stronie: /polonistyka/ i FB: https://www.facebook.com/polonistyka.uwm/

w kategorii