Logopedia zaprasza

plakat dnia otwartego logopedii
Wyk?adowcy kierunku logopedia zapraszaj? 14 czerwca od 17.00 do 18.00 na Dzień Otwarty.

Ka?dy zainteresowany mo?e do??czy? do spotkania poprzez link:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aw51ASaFY4DqsQWSQJUyDZ-gLF-0UW86nu4y3LVySx3I1%40thread.tacv2/1623313193746?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22c26b261e-0a8c-44c0-877c-7c0101af2595%22%7d

 B?dzie mo?na dowiedzie? si?, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj?ca wymow? kandydata na logopedi?, na czym polegaj? studia logopedyczne oraz gdzie mo?na znale?? prac? po ukończeniu kierunku.

Wyk?adowcy logopedii czekaj? na Twoje pytania.

w kategorii