Koronawirus - zarz?dzenia Rektora

Zarz?dzenia rektora dotycz?ce spraw zwi?zanych z zagro?eniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

 Komunikat Rektora z dnia  30.04.2021 r.

Decyzja Nr 43/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ?ó?tego systemu pracy pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickimi
 
Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 (ze zmianami) § 3 ust. 1 Zarz?dzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego
lub epidemii
 (ze zmianami), stanowi si?, co nast?puje:
 
§ 1
1.  Z dniem 4 maja 2021 r. wprowadzam ?ó?ty system pracy pracowników, o których mowa
    w za??czniku nr 1 do Zarz?dzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego
    lub epidemii (ze zmianami).
2.   Zobowi?zuj? kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa w ust. 1.
3.   Zobowi?zuj? osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 cytowanego zarz?dzenia do wskazania systemu
    pracy podleg?ych im jednostek.
 
§ 2
1.  Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
2.  Traci moc Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników nieb?d?cych
     nauczycielami akademickimi.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 

 
Komunikat Rektora z dnia  22.04.2021 r.
 

KOMUNIKAT IV W SPRAWIE PRZYWRACANIA ZAJ??

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W zwi?zku z poprawiaj?c? si? sytuacj? epidemiczn? w mie?cie Olsztynie i regionie, przywracam cz??ciowo realizacj? zaj?? dydaktycznych w siedzibie Uczelni od dnia 26 kwietnia 2021 roku. Maj?c na celu unikni?cie gwa?townej kumulacji liczby studentów realizuj?cych zaj?cia w siedzibie Uczelni, w pierwszej kolejno?ci w pe?nym zakresie uruchomione zostaj? zaj?cia na kierunku weterynaria. Przywracam równie? mo?liwo?? realizacji badań laboratoryjnych w ramach wykonywanych prac magisterskich.

Na pozosta?ych kierunkach zaj?cia b?d? przywracane stopniowo po 4 maja 2021 r. w porozumieniu i za zgod? Prorektora ds. kszta?cenia.Rektor

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 
 

 
 Komunikat Rektora z dnia  9.04.2021 r.
 

KOMUNIKAT III W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJ??

 Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W zwi?zku z sytuacj? epidemiczn? w kraju, przed?u?am okres zawieszenia zaj?? dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydzia?ów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kszta?cenia proszeni s? o podj?cie decyzji o prowadzeniu tych zaj?? online lub o przesuni?ciu ich realizacji na pó?niejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy zaj?? realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki piel?gniarstwo, po?o?nictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
   
 
 
 Komunikat Rektora z dnia 11.03.2021 r.
 
KOMUNIKAT II W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJ??

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W zwi?zku z pogarszaj?c? si? sytuacj? epidemiczn?  w kraju, a tak?e w mie?cie Olsztynie i regionie przed?u?am okres zawieszenia zaj?? dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni. do 11 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydzia?ów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kszta?cenia proszeni s? o podj?cie decyzji o prowadzeniu tych zaj?? online lub o przesuni?ciu ich realizacji na pó?niejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku piel?gniarstwo realizowanego w SZP.

 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 
 

 

 
 
ZARZ?DZENIE Nr 93/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku
 
w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii

(tekst ujednolicony)

 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporz?dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 16 pa?dziernika 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy?szego i nauki w zwi?zku
z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu maksymalnego ograniczenia zagro?eń dla pracowników, doktorantów i studentów w stanie epidemii oraz dla zapewnienia ci?g?o?ci funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarz?dza si? co nast?puje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickimi w zale?no?ci od stopnia zagro?enia epidemi? obowi?zuj? cztery systemy pracy:
  1)   system zwyk?y, zwany dalej systemem zielonym,
  2)   system w stanie umiarkowanego zagro?enia, zwany dalej systemem ?ó?tym,
  3)   system w stanie du?ego zagro?enia, zwany dalej systemem pomarańczowym,
  4)   system w stanie krytycznym, zwany dalej systemem czerwonym.
 
§ 2
Charakterystyk? trybu pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w systemie zielonym zawiera Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast
w odniesieniu do pozosta?ych wymienionych w § 1 systemów okre?la za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 3
1.  W stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w za??czniku nr 1
    wskazania obowi?zuj?cego w danym czasie systemu pracy dokonuje Rektor w formie decyzji,
    która jest niezw?ocznie zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu.
2.  W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydzia?ach, w Szkole Zdrowia Publicznego,
    Filii w E?ku, Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wskazania
    obowi?zuj?cego w danym czasie systemu pracy dokonuj? odpowiednio: dziekan, dyrektor,
    kierownik. Informacja w tym zakresie podawana jest niezw?ocznie na stronie internetowej
    wydzia?u/jednostki oraz w sposób zwyczajowo przyj?ty.
 
§ 4
1.  Praca zmianowa, o której mowa w za??czniku, odbywa si? wed?ug nast?puj?cego porz?dku:
    1)   pierwsza zmiana: od godziny 7:00 do godziny 13:45,
    2)   druga zmiana: od godziny 14:15 do godziny 21:00.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych/osoby pe?ni?ce funkcje kierownicze sporz?dzaj? miesi?czne
    harmonogramy pracy w kierowanych przez nich jednostkach, okre?laj?ce godziny pracy
    poszczególnych pracowników. Przy sporz?dzaniu harmonogramów nale?y kierowa? si? przede
    wszystkim zasad? zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz rotacji pracowników mi?dzy
    zmianami co tydzień.
3.  Zestawienia godzin pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w systemie
    zmianowym dostarczane s? do Dzia?u Kadr do drugiego dnia roboczego kolejnego miesi?ca
    nast?puj?cego po miesi?cu, którego dotyczy zestawienie.
4.  Pracownicy pracuj?cy w systemie zmianowym zobowi?zani s? do wpisywania si? na listach
    obecno?ci przed przyst?pieniem do pracy oraz do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomi?dzy
    zmianami, o których mowa w ust. 1.
 
§ 5
W systemie pomarańczowym i czerwonym obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa si? za po?rednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpo?redniego kontaktu mi?dzy pracownikami jednostek. Tam, gdzie to mo?liwe nale?y kontaktowa? si? za pomoc? s?u?bowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 
§ 6
Je?eli powszechnie obowi?zuj?ce przepisy nie stanowi? inaczej:
  1)   w zakresie kszta?cenia:
      a)    w systemie zielonym zaj?cia odbywaj? si? w siedzibie Uczelni i placówkach formie
           przewidzianej w planie studiów,
      b)    w systemie ?ó?tym cz??? zaj?? mo?e odbywa? si? zdalnie, natomiast reszta jak w systemie
           zielonym; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem
           ds. kszta?cenia,
      c)    w systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywaj? si? wy??cznie zaj?cia praktyczne, które
           s? niemo?liwe do zrealizowania zdalnie, pozosta?e zaj?cia prowadzone s? zdalnie,
      d)    w systemie czerwonym wszystkie zaj?cia realizowane s? zdalnie; sposób i terminy odbycia
           zaj?? niemo?liwych do przeprowadzenia w tym trybie okre?la dziekan w porozumieniu
           z prorektorem ds. kszta?cenia,
  2)   w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dost?p do zbiorów
      w poszczególnych systemach okre?la za??cznik nr 2 do niniejszego zarz?dzenia,
  3)   w zakresie konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? mo?liwo?? organizowania konferencji oraz innych wydarzeń
          organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu; dopuszcza si? równie? wyjazdy
          s?u?bowe pracowników, doktorantów i studentów, a tak?e przyjazdy do Uniwersytetu go?ci
          zagranicznych,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywno?ci wymienione w lit a)
          s? zabronione za wyj?tkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
          posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespo?ów
          opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach; zakaz nie dotyczy równie? wyjazdów s?u?bowych bezwzgl?dnie koniecznych, w przypadku których decyzj? w systemie pomarańczowym podejmuje dziekan/dyrektor szko?y lub filii albo Rektor, natomiast w systemie czerwonym – Rektor; w systemie pomarańczowym dopuszcza si? wyjazdy i przyjazdy studentów  i doktorantów studiów obcoj?zycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgod? prorektora ds. umi?dzynarodowienia uczelni”,
  4)   w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem
          powszechnie obowi?zuj?cych przepisów,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowi?zuje zakaz korzystania z obiektów
          sportowych;
  5)   w zakresie dzia?alno?ci sekcji sportowych, agend, klubów studenckich oraz lokali
      gastronomicznych:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? dzia?alno?? jednostek wymienionych w tym punkcie,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowi?zuje zakaz prowadzenia dzia?alno?ci
          przez jednostki wymienione w tym punkcie z wyj?tkiem rodzajów dzia?alno?ci dopuszczonych
          przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy;
  6)   w zakresie kwaterowania w domach studenckich:
      a)  w systemie ?ó?tym i pomarańczowym dopuszcza si? kwaterowanie w domach studenckich
          przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez go?ci
          zewn?trznych,
      b)  w systemie czerwonym obowi?zuje zakaz dokonywania nowych zakwaterowań w domach
          studenckich, poza przypadkami z imienn? zgod? prorektora ds. studenckich.
 
§ 7
Wprowadza si? schemat post?powania w sytuacji podejrzenia zaka?enia/wyst?pienia zaka?enia wirusem SARS-CoV-2, stanowi?cy za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 8
1.  Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
2.  Traci moc § 1 pkt 2 i 3 zarz?dzenia Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 20 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr 82/2020 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia
    epidemicznego lub epidemii (ze zm.).
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 
 

Decyzja Nr 173/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickimi
 
Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(ze zmianami) § 3 ust. 1 
Zarz?dzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii, 
stanowi si?, co nast?puje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 pa?dziernika 2020 r. wprowadzam pomarańczowy system pracy pracowników, o których
    mowa w za??czniku nr 1 do 
Zarz?dzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego
    lub epidemii
.
2.  Zobowi?zuj? kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa wy?ej.
3.  Zobowi?zuj? osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 cytowanego zarz?dzenia do wskazania systemu
    pracy podleg?ych im jednostek.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

 
 
 

 
ZARZ?DZENIE Nr 90/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 pa?dziernika 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii
(ze zm.)
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),  rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 16 pa?dziernika 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy?szego i nauki w zwi?zku
z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarz?dzam, co nast?puje:
 
§ 1
W zarz?dzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    ?2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szko?y Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szko?y Doktorskiej oraz Kierownik
          studiów doktoranckich okre?la rodzaj zaj?? dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie
          Uczelni/ Filii lub trybie zdalnym, z zastrze?eniem ust. 3. Ilekro? w zarz?dzeniu jest mowa
          o prowadzeniu kszta?cenia w siedzibie Uczelni lub Filii rozumie si? przez to wszystkie jednostki
          organizacyjne wchodz?ce w sk?ad Uczelni oraz wszystkie jednostki organizacyjne podmiotów,
          z którymi Uczelnia wspó?pracuje w zakresie realizacji procesu kszta?cenia, w tym praktyk,
          na podstawie odr?bnych umów.”;
2) § 4  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    ?3.  Dotycz?ce konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
          1)  zawiesza si? mo?liwo?? organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym
              i wydzia?owym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie
              Uniwersytetu, za wyj?tkiem wydarzeń organizowanych on-line, z uwzgl?dnieniem przepisów
              powszechnie obowi?zuj?cych,
          2)  ogranicza si? wyjazdy s?u?bowe krajowe i zagraniczne pracowników oraz doktorantów
              Uniwersytetu do bezwzgl?dnie koniecznych, decyzj? w tym zakresie podejmuje dziekan
              lub Rektor wed?ug w?a?ciwo?ci,
          3)  zawiesza si? wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów Uniwersytetu,
          4)  ogranicza si? przyjazdy studentów zagranicznych realizuj?cych kszta?cenie na studiach
              angloj?zycznych do bezwzgl?dnie koniecznych,
          5)  zawiesza si? przyjazdy do Uniwersytetu go?ci zagranicznych.”;
3) w § 4 dodaje si? ust?p 9 w brzmieniu:
   ?9.    Wprowadza si? schemat post?powania w sytuacji podejrzenia zaka?enia/wyst?pienia
           zaka?enia wirusem SARS-CoV-2, stanowi?cy za??cznik nr 4 do Zarz?dzenia.”
 
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWMZARZ?DZENIE Nr 87/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 pa?dziernika 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarz?dzam, co nast?puje:
 
§ 1
W zarz?dzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1) przepis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
?1.  Dotycz?ce ?wiadczenia pracy w grupie pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickimi:
      1)  od 12 pa?dziernika 2020 r. do odwo?ania wprowadza si? dwuzmianowy system czasu pracy
           w jednostkach, w których taki system nie zosta? wcze?niej wprowadzony i w których warunki
           pracy nie pozwalaj? na zachowanie dystansu spo?ecznego:
           a)    pierwsza zmiana 7:00-13:45,
           b)    druga zmiana 14:15-21.00;
      2) zobowi?zuje si? kierowników/osoby pe?ni?ce funkcje kierownicze do sporz?dzenia
          miesi?cznych harmonogramów pracy w kierowanych przez nich jednostkach, okre?laj?cych
          godziny pracy poszczególnych pracowników z uwzgl?dnieniem:
          a)    zapisów, o których mowa w pkt 1,
          b)    zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, uwzgl?dniaj?cych aktualny stan zagro?enia
               dla zdrowia pracowników oraz obowi?zuj?ce przepisy prawa okre?laj?ce zasady
               ?wiadczenia pracy (
w przypadku czasowego braku mo?liwo?ci wype?nienia wymienionych
               warunków kierownicy/osoby pe?ni?ce funkcje kierownicze w poszczególnych jednostkach
               okre?laj? form? ?wiadczenia pracy),
          c)    zalecenia rotacji pracowników pomi?dzy zmianami co tydzień;
      3) zobowi?zuje si? pracowników do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomi?dzy zmianami,
          o których mowa w pkt 1,
      4) pracownicy s? zobowi?zani wpisywa? si? na listach obecno?ci przed przyst?pieniem do pracy;
2) w § 4 dodaje si? ust?p 8 w brzmieniu:
    ?8. Od 12 pa?dziernika 2020 r. obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa si? za po?rednictwem
         Rozdzielni korespondencji ograniczaj?c bezpo?redni kontakt pomi?dzy pracownikami jednostek.
         Zaleca si? kontakt za po?rednictwem s?u?bowej poczty elektronicznej oraz telefoniczny.
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 


Zarz?dzenie Nr 82/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia mo?liwo?ci zaka?ania si? i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, zarz?dzam, co nast?puje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej ?Uniwersytecie”) zaj?cia realizowane
    s? w trybie zdalnym i mieszanym.
2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szko?y Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szko?y Doktorskiej oraz Kierownik
    studiów doktoranckich okre?la rodzaj zaj?? dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie
    Uczelni/Filii lub trybie zdalnym, z zastrze?eniem ust. 3.
3.  Zaj?cia na studiach podyplomowych i innych formach kszta?cenia, mog? by? prowadzone
    w siedzibie uczelni, po uzyskaniu zgody Rektora, na podstawie wniosku kierownika studiów
    podyplomowych lub kierownika danej formy kszta?cenia, zaopiniowanego przez dziekana/dyrektora
    Filii/Szko?y Zdrowia Publicznego.
4.  Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zaj??, o których mowa
    w ust.1 i 3, zobowi?zani s? do stosowania procedur stanowi?cych 
za??czniki nr 1 nr 2
    do niniejszego zarz?dzenia.
5.  Prowadz?cy zaj?cia:
    1)  na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej ?studiami”;
    2)  na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3)  na studiach podyplomowych i w innych formach kszta?cenia zobowi?zani s? do stosowania form
        nauczania i form weryfikacji uzyskanych efektów uczenia si? dostosowanych do trybu realizacji
        zaj?? z danego przedmiotu.
6.  Do realizacji zaj?? dydaktycznych w trybie zdalnym, rekomenduje si? nast?puj?ce narz?dzia
    zdalnego nauczania:
    1)   Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wy??czeniem form kszta?cenia, o których mowa
        w ust. 5 pkt 3,
    2)   platforma e-learningowa Moodle,
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS,
    4)   Google Meet.
7.  Dopuszcza si? inne narz?dzia pod warunkiem, ?e zapewniaj? odpowiedni? jako?? prowadzonych
    zaj?? oraz nie powoduj? ponoszenia kosztów przez uczelni? i odbiorców.
8.  Koordynatorzy przedmiotów wybieraj? narz?dzie prowadzenia zaj?? w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem Filii/ Szko?y Zdrowia Publicznego
    lub upowa?nion? przez nich osob?, kierownikiem studiów doktoranckich, Dyrektorem Szko?y
    Doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
9.  Prowadz?cy zaj?cia maj? obowi?zek niezw?ocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zaj?ciowej o wybranym trybie realizacji zaj?? dydaktycznych i konsultacji, a w przypadku
    stosowania trybu zdalnego, poinformowania o narz?dziu zdalnego nauczania za po?rednictwem
    nast?puj?cych form komunikacji:
    1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web,
    2)  og?oszeń na stronie internetowej jednostki.
10.  Nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu dydaktycznego sprawuj?:
    1)   dziekan, dyrektor Filii/Szko?y Zdrowia Publicznego – w zakresie kszta?cenia na studiach;
    2)   kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kszta?cenia na studiach doktoranckich;
    3)   Dyrektor Szko?y Doktorskiej – w zakresie kszta?cenia w szkole doktorskiej;
    4)   kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kszta?cenia na studiach podyplomowych;
    5)   kierownik – w zakresie innych form kszta?cenia;
    6)   kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadz?cych kszta?cenie w zakresie lektoratów
        i wychowania fizycznego.
11.  Zaj?cia odbywaj? si? zgodnie z aktualnie obowi?zuj?c? organizacj? roku akademickiego
     2020/2021 i aktualnie obowi?zuj?cym rozk?adem zaj?? dydaktycznych. Dopuszcza si? mo?liwo??
     zmiany dnia tygodnia i godziny zaj?? po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zaj?ciowej
     i dziekanem.
12.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szko?y Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz
     kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szko?y Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych,
     mo?e podj?? decyzj? o skróceniu okresu trwania praktyki obj?tej programem studiów, okre?laj?c
     alternatywny sposób osi?gni?cia zak?adanych efektów uczenia si? lub o uznaniu dotychczasowej
     praktyki i sposobie uzupe?nienia brakuj?cych efektów uczenia si? wynikaj?cych z praktyki ustala
     warunki przebiegu praktyk, bior?c pod uwag? powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa,
     dotycz?ce zagro?enia epidemicznego lub stanie epidemii. Przepis stosuje si? do praktyk
     rozpocz?tych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze si? nie rozpocz??y.
13.  W przypadku praktyk realizowanych poza siedzib? Uniwersytetu, dziekan, dyrektor Filii/Szko?y
      Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich,
      Dyrektor Szko?y Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych ustala warunki przebiegu praktyk,
      bior?c pod uwag? powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, dotycz?ce zagro?enia
      epidemicznego lub stanie epidemii.
14.  W przypadku realizacji zaj?? w formie zdalnej dopuszcza si? mo?liwo?? dostosowania warunków
      weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? okre?lonej w sylabusie do zmienionej formy zaj??.
15.  Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? do zmienionej formy zaj??
     powinno zosta? dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zaj??
     lub Samorz?dem Studenckim, a ponadto powinno:
     1)  uwzgl?dnia? specyfik? wybranego narz?dzia zdalnego nauczania,
     2)  zapewnia? rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia si? przewidzianych
         w sylabusie,
     3)  uzyska? akceptacj? osób sprawuj?cych nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu
         dydaktycznego, o których mowa w ust. 10.
16.  Proces weryfikacji efektów uczenia si? musi umo?liwia? dokonywanie oceny osi?gni?tych efektów
     uczenia si? zwi?zanych z danym przedmiotem/grup? zaj??.
17.  Weryfikacj? efektów uczenia si? dla zaj?? realizowanych w trybie zdalnym, przeprowadza
     si? z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych, wykluczaj?cych generowanie kosztów po stronie
     studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych z tytu?u u?ytkowania danego
     narz?dzia informatycznego.
18.  Weryfikacji, o której mowa w ust. 17, dokonuje prowadz?cy zaj?cia odpowiedzialny za
     weryfikacj? efektów uczenia si?.
19.  Warunkiem przyst?pienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
     do weryfikacji, o której mowa w ust. 17 jest nawi?zanie po??czenia z egzaminatorem
     lub prowadz?cym zaj?cia dydaktyczne poprzez narz?dzia informatyczne, o których mowa
     w ust. 17, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej
     na 3 dni przed dat? egzaminu lub zaliczenia.
20.  Przed przyst?pieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 17, egzaminator lub prowadz?cy
     zaj?cia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia to?samo?ci studenta, doktoranta lub uczestnika
     studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
     to?samo?ci przy wykorzystaniu po??czenia video.
21.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia si? dla zaj?? realizowanych w trybie zdalnym nast?puje
     poprzez sporz?dzenie, przez egzaminatora lub prowadz?cego zaj?cia dydaktyczne, protoko?u
     z przebiegu egzaminu lub zaliczenia, z zastrze?eniem ust. 22 i 26.
22.  Protokó?, o którym mowa w ust. 21, powinien zwiera? nast?puj?ce dane: imi? (imiona) i nazwisko
     egzaminatora lub osoby zaliczaj?cej zaj?cia dydaktyczne, dat? przeprowadzenia egzaminu
     lub zaliczenia, nazw? przedmiotu, list? osób egzaminowanych lub przyst?puj?cych do zaliczenia
     i ewentualne uwagi dotycz?ce przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
23.  Egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia organizuje egzamin lub zaliczenie online w sposób
     zapewniaj?cy samodzielno?? pracy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych
     lub innych form kszta?cenia oraz kontrol? jego przebiegu.
24.  W przypadku wyst?pienia uzasadnionych w?tpliwo?ci egzaminatora lub prowadz?cego zaj?cia
     dydaktyczne co do samodzielno?ci i obiektywno?ci przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin
     lub zaliczenie mog? by? przez niego przerwane.
25.  W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w ust. 24, egzaminator lub prowadz?cy
     zaj?cia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
     podyplomowych, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce na Uniwersytecie dotycz?ce
     samodzielno?ci pracy maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
     okre?lenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów
     podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
26.  W przypadku przerwania po??czenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego by?
     przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia, decyduje
     o ewentualnej konieczno?ci powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w ca?o?ci lub cz??ci albo je?li
     uzna, ?e do momentu przerwania po??czenia istnia?a mo?liwo?? weryfikacji za?o?onych efektów
     uczenia si?, wystawia ocen? uwzgl?dniaj?c przebieg egzaminu lub zaliczenia.
27.  Dokonywanie i dokumentowanie oceny osi?gni?tych efektów uczenia si? nast?puje w sposób
     przyj?ty na Uniwersytecie, z wykorzystaniem Uczelnianego Sytemu Obs?ugi Studiów.
28.  Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator
     lub prowadz?cy zaj?cia zezwala na obecno?? w pomieszczeniu asystenta/t?umacza j?zyka
     migowego, o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych
     warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
     z niepe?nosprawno?ciami z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem
     zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii.
29.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ?wiczeń lub egzaminu komisyjnego, przepisy
     dotycz?ce przeprowadzania egzaminu dyplomowego, okre?lone w § 2 stosuje si? odpowiednio.
30.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
     i dodatkowej, przepisy dotycz?ce przeprowadzania egzaminu dyplomowego, okre?lone w § 2
     stosuje si? odpowiednio.
 
§ 2
1.  Egzaminy dyplomowe przeprowadza si? z wykorzystaniem technologii informatycznych wed?ug
    nast?puj?cych zasad:
    1)  egzamin dyplomowy przeprowadza si? z wykorzystaniem MS Teams,
    2)  do obecno?ci w trakcie egzaminu dyplomowego mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szko?y Zdrowia Publicznego, nieb?d?ca cz?onkiem
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), s?u??ca wsparciem technicznym,
    3)  przed przyst?pieniem do egzaminu dyplomowego, przewodnicz?cy Komisji dokonuje sprawdzenia
        to?samo?ci studenta poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
        to?samo?ci przy wykorzystaniu po??czenia video,
    4)  egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
    5)  w celu przyst?pienia do egzaminu dyplomowego student zobowi?zany jest do:
        a)  zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego MS Teams, wyposa?onego
            w kamer? i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet, zapewniaj?ce odpowiedni? jako??
            przekazu audio i wideo, z zastrze?eniem pkt. 2,
        b)  z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
            egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadku
            braku mo?liwo?ci zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1; w takim
            przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu
            w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych
            ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
        c) przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu dyplomowego,
            w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y si? w nim ?adne
            inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.) z wyj?tkiem
            urz?dzenia, za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek
            studenta, przewodnicz?cy Komisji zezwala na obecno?? w pomieszczeniu innych osób,
            o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków
            przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób
            z niepe?nosprawno?ciami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych
            ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
        d) udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego d?wi?ku i obrazu (nie jest
            dopuszczalne wy??czanie kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz
            nieprzerwanej obecno?ci w kadrze kamery. Na ??danie Komisji student ma obowi?zek
            udost?pni? ekran swojego urz?dzenia,
    6)  stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, b?d?cego
        nast?pstwem zawinionego przez studenta dzia?ania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
        z zastrze?eniem pkt. 7,
    7)  w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w pkt 6, Komisja wyznacza kolejny
        termin. W stosunku do studenta, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce
        na Uniwersytecie dotycz?ce samodzielno?ci pracy, maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia
        Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia
        2014 roku w sprawie okre?lenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów
        oraz s?uchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń,
    8)   w przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy studentem a Komisj? w trakcie trwania egzaminu
        dyplomowego, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od studenta lub Komisji, nale?y niezw?ocznie
        podj?? prób? wznowienia po??czenia. W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe,
        egzamin nale?y powtórzy? w innym terminie,
    9)   po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?,
        student informowany jest o jego wyniku za po?rednictwem technologii informatycznej
        stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)  plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje si? do czasu
        zatwierdzenia protoko?u egzaminu dyplomowego przez wszystkich cz?onków Komisji,
   11)  protokó? egzaminu dyplomowego sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu
         z mo?liwo?ci? zastosowania trybu obiegowego,
   12)  w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
2.  W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest cz??? praktyczna lub wyst?p
    artystyczny przepisy ust.1 nie maj? zastosowania. W takim przypadku egzamin dyplomowy
    przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa si? kszta?cenie
    o charakterze praktycznym, zachowaniem procedur stanowi?cych za??czniki nr 1 lub 
nr 2
    do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 3
1.  Egzamin kończ?cy studia podyplomowe przeprowadza si? z wykorzystaniem technologii
    informatycznych wed?ug nast?puj?cych zasad:
     1)  egzamin kończ?cy studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zaj?? dydaktycznych
         w uczelni przeprowadza si? z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych, wykluczaj?cych
         generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytu?u u?ytkowania
         danego narz?dzia informatycznego,
     2)  do obecno?ci w trakcie egzaminu mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona przez
         dziekana/dyrektora nieb?d?ca cz?onkiem Komisji, s?u??ca komisji wsparciem technicznym,
     
3)  przed przyst?pieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia to?samo?ci uczestnika
         studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny dokumentu to?samo?ci przy wykorzystaniu
         po??czenia video,
     4)  egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
     5)  w celu przyst?pienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowi?zany jest do:
         a)  zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego wykorzystywane narz?dzie
             informatyczne, wyposa?onego w kamer? i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet,
             zapewniaj?ce odpowiedni? jako?? przekazu audio i wideo, z zastrze?eniem lit b,
         b)  z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora za po?rednictwem kierownika studiów
             podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
             Uniwersytetu w przypadku braku mo?liwo?ci zapewnienia przez uczestnika studiów
             podyplomowych warunków, o których mowa w lit a: w takim przypadku dziekan/dyrektor
             zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
             z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego
             lub stanu epidemii,
         c)   przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu
             dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y
             si? w nim ?adne inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.)
             z wyj?tkiem urz?dzenia, za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin.
             Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, przewodnicz?cy Komisji zezwala na
             obecno?? w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem 
             ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków przeprowadzania egzaminu dostosowanych
             o potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
             zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
         d)  udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu d?wi?ku i obrazu (nie jest dopuszczalne
             wy??czanie kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdowa?
             si? w kadrze kamery. Na ??danie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowi?zek
             udost?pni? ekran swojego urz?dzenia,
     6)  stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu, b?d?cego nast?pstwem
         zawinionego przez uczestnika studiów podyplomowych dzia?ania, skutkuje przerwaniem
         egzaminu, z zastrze?eniem pkt. 7,
     7)   w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w pkt. 6, Komisja wyznacza kolejny
         termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszy? przepisy
         wewn?trzne obowi?zuj?ce na Uniwersytecie dotycz?ce samodzielno?ci pracy,
         maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
         Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia zakazanych form
         zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów podyplomowych i kursów
         podczas egzaminów lub zaliczeń,
     8)  w przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisj?
         w trakcie trwania egzaminu, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od uczestnika studiów
         podyplomowych lub Komisji, nale?y niezw?ocznie podj?? prób? wznowienia po??czenia.
         W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe, egzamin nale?y powtórzy? w innym
         terminie,
     9)  po przeprowadzeniu egzaminu i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?, uczestnik studiów
         podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za po?rednictwem technologii
         informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)   plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje si? do czasu zatwierdzenia
         protoko?u egzaminu przez wszystkich cz?onków Komisji.
   11)   protokó? egzaminu sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu z mo?liwo?ci?
         zastosowania trybu obiegowego,
   12)   w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor
         w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych.
2.  W stosunku do egzaminu kończ?cego studia podyplomowe, którego elementem jest cz???
    praktyczna lub wyst?p artystyczny przepisy ust. 1 nie maj? zastosowania. W takim przypadku
    egzamin kończ?cy przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa
    si? kszta?cenie o charakterze praktycznym, z zachowaniem procedur stanowi?cych za??czniki
     
nr 1 lub nr 2 do niniejszego zarz?dzenia.
 § 4
W innych obszarach funkcjonowania Uniwersytetu wprowadza si? nast?puj?ce zasady:
1.  Dotycz?ce ?wiadczenia pracy w administracji:
     1)  przywraca si? sposób ?wiadczenia pracy przez pracowników nieb?d?cych nauczycielami
         akademickimi zgodnie z obowi?zuj?cymi ich warunkami ?wiadczenia pracy przy zapewnieniu
         bezpiecznych warunków pracy, uwzgl?dniaj?cych aktualny stan zagro?enia dla zdrowia
         pracowników oraz obowi?zuj?ce przepisy prawa okre?laj?ce zasady ?wiadczenia pracy.
     2)  w przypadku czasowego braku mo?liwo?ci wype?nienia warunków, o których mowa w pkt 1,
         kierownicy poszczególnych jednostek okre?laj? form? ?wiadczenia pracy.
2.  Dotycz?ce funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej:
     1)  wznawia si? korzystanie z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej na zasadach okre?lonych
         w 
za??czniku nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.
3.  Dotycz?ce konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
     1)  wznawia si? mo?liwo?? organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym,
         wydzia?owym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet
         i na terenie Uniwersytetu z uwzgl?dnieniem przepisów powszechnie obowi?zuj?cych,
     2)  dopuszcza si? wyjazdy s?u?bowe krajowe i zagraniczne oraz udzia? w konferencjach
         pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu,
     3)  dopuszcza si? przyjazdy do Uniwersytetu go?ci zagranicznych.
4.  Ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie stosuje si? w odniesieniu do organizacji posiedzeń organów
     kolegialnych, zebrań wyborczych oraz spotkań zespo?ów opiniodawczo-doradczych Rektora,
     z zachowaniem warunków przewidzianych przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy.
5.  Dotycz?ce funkcjonowania obiektów sportowych:
     1)   obiekty sportowe Uniwersytetu mog? by? u?ytkowane z zachowaniem zasad okre?lonych
          w aktualnie obowi?zuj?cych przepisach powszechnych.
6.  Dotycz?ce prowadzenia dzia?alno?ci sekcji sportowych, agend i klubów studenckich oraz lokali
     gastronomicznych:
     1)  wznawia si? dzia?alno?? sekcji sportowych oraz lokali gastronomicznych z zachowaniem zasad
         okre?lonych w aktualnie obowi?zuj?cych przepisach powszechnych.
     2)  wznawia si? prowadzenie dzia?alno?ci agend studenckich z uwzgl?dnieniem przepisów
         powszechnie obowi?zuj?cych oraz wytycznych w?a?ciwych organów inspekcji sanitarnych,
     3)  do odwo?ania obowi?zuje zakaz dzia?alno?ci klubów studenckich.
7.  Dotycz?ce zakwaterowania w domach studenckich:
     1)  Wznawia si? kwaterowanie studentów w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych
         warunków zamieszkania, uwzgl?dniaj?cych aktualny stan zagro?enia dla zdrowia studentów.
     2)  Wprowadza si? zakaz odwiedzin przez go?ci zewn?trznych.
 
§ 5
1.  Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2020 roku i obowi?zuje do odwo?ania.
2.  Traci moc Zarz?dzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie
    zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii
    (ze zm.).
 
 
R E K T O R
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 


 
Zarz?dzenie Nr 58/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
 
zmieniaj?ce Zarz?dzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pó?n. zm.) oraz
§ 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa??
Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia mo?liwo?ci zaka?ania si? i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 zarz?dzam, co nast?puje:
 
§1
W Zarz?dzeniu Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.), dokonuje si? nast?puj?cych zmian:
 1)  w § 2 dodaje si? ust. 3 w brzmieniu:
     ?3.  W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, obowi?zek wydruku
           egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonej do akt studenta, spoczywa
           na Uniwersytecie.”;
 2)  w § 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     ?3) Dopuszcza si? wyjazdy zagraniczne w ramach umów zawartych na realizacj? projektów
          oraz wstrzymuje si? udzia? w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów
          oraz studentów Uniwersytetu, a wyjazdy s?u?bowe krajowe ogranicza si? do bezwzgl?dnie
          koniecznych.”
  
 §2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
                                                                            
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI
 
 
 

Zarz?dzenie Nr 45/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2020 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.
), w celu ograniczenia mo?liwo?ci zaka?ania si? i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 zarz?dzam, co nast?puje:
 
§1
Wprowadza si? na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej ?Uniwersytecie”) nast?puj?ce zasady dotycz?ce kszta?cenia:
  1)   Z zastrze?eniem pkt. 2 zawieszone s? wszystkie zaj?cia dydaktyczne prowadzone w siedzibie
      i Filii Uniwersytetu.
  2)   Na podstawie informacji udzielonej przez dziekanów, dyrektora Filii i dyrektora Szko?y Zdrowia
      Publicznego Rektor mo?e w drodze decyzji wyrazi? zgod? na organizacj? zaj?? laboratoryjnych
      i zaj?? o charakterze praktycznym, które z przyczyn merytorycznych nie mog? by? zrealizowane
      online, okre?laj?c termin ich realizacji.
  3)   Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zaj??, o których mowa
      w pkt 2, zobowi?zani s? do stosowania procedur stanowi?cych Za??czniki Nr 1
      i 2 do niniejszego zarz?dzenia.
  4)   Prowadz?cy zaj?cia:
      a)    na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
           studiów magisterskich, zwanych dalej ?studiami”;
      b)    na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
      c)    na studiach podyplomowych i w innych formach kszta?cenia
      zobowi?zani s? do stosowania zdalnych form nauczania i zdalnej formy weryfikacji uzyskanych
      efektów uczenia si? pod warunkiem, ?e rodzaj zaj?? pozwala na realizacj? zaj?? w formie zdalnej
      i umo?liwi uzyskanie przez odbiorców za?o?onych dla danego przedmiotu efektów uczenia si?.
  5)   Do realizacji zaj?? dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, rekomenduje si? nast?puj?ce
      narz?dzia zdalnego nauczania:
      a)    Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wy??czeniem form kszta?cenia, o których mowa
           w pkt. 4 lit. c;
      b)    platforma e-learningowa Moodle;
      c)    platforma edukacyjna LMS ILJAS
      d)    Google Meet.
  6)   Dopuszcza si? inne narz?dzia pod warunkiem, ?e zapewniaj? odpowiedni? jako?? prowadzonych
      zaj?? oraz nie powoduj? ponoszenia kosztów przez uczelni? i odbiorców.
  7)   Koordynatorzy przedmiotów wybieraj? narz?dzie prowadzenia zaj?? w sposób zdalny
      w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem Filii/dyrektorem Szko?y Zdrowia
      Publicznego lub upowa?nion? przez nich osob?, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem
      szko?y doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów
      podyplomowych.
  8)   Prowadz?cy zaj?cia maj? obowi?zek niezw?ocznego poinformowania uczestników danej grupy
      zaj?ciowej o wybranym narz?dziu zdalnego nauczania za po?rednictwem nast?puj?cych form
      komunikacji:
      a)    korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      b)    og?oszeń na stronie internetowej jednostki.
  9)   Nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
      nauczania sprawuj?:
      a)    dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szko?y Zdrowia Publicznego – w zakresie kszta?cenia
           na studiach;
      b)    kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kszta?cenia na studiach doktoranckich;
      c)    Dyrektor Szko?y Doktorskiej – w zakresie kszta?cenia w szkole doktorskiej;
      d)    kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kszta?cenia na studiach podyplomowych;
      e)    kierownik –  w zakresie innych form kszta?cenia;
      f)     kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadz?cych kszta?cenie w zakresie lektoratów
           i wychowania fizycznego.
10)    Zaj?cia odbywaj? si? zgodnie z aktualnie obowi?zuj?c? organizacj? roku akademickiego
      2019/2020 i aktualnie obowi?zuj?cym rozk?adem zaj?? dydaktycznych. Dopuszcza si? mo?liwo??
      zmiany dnia tygodnia i godziny zaj?? po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zaj?ciowej
      i dziekanem. Zasada ta dotyczy tak?e zaj??, które nie odby?y si? w okresie od 12 marca 2020
      do 29 marca 2020 roku.
11)   Dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szko?y Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem
      praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szko?y Doktorskiej, kierownik studiów
      podyplomowych, mo?e podj?? decyzj? o skróceniu okresu trwania praktyki obj?tej programem
      studiów, okre?laj?c inny alternatywny sposób osi?gni?cia zak?adanych efektów uczenia si? lub
      o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupe?nienia brakuj?cych efektów uczenia si?
      wynikaj?cych z praktyki. Przepis stosuje si? do praktyk rozpocz?tych przez studentów oraz
      praktyk, które jeszcze si? nie rozpocz??y.
12) Na podstawie informacji udzielonej przez dziekanów, dyrektora Filii i dyrektora Szko?y Zdrowia
      Publicznego Rektor mo?e w drodze decyzji wyrazi? zgod? na odbywanie praktyk zawodowych
      przez studentów poza siedzib? Uniwersytetu.  Dziekan, dyrektor Filii i dyrektor Szko?y Zdrowia
      Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich,
      Dyrektor Szko?y Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych ustala warunki przebiegu
      praktyk, bior?c pod uwag? powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa, dotycz?ce zagro?enia
      epidemicznego.
13)   W roku akademickim 2019/2020 zaj?cia lub grupy zaj?? realizowane w formie praktyk
      zawodowych na studiach przygotowuj?cych do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
      na studiach podyplomowych przygotowuj?cych do wykonywania zawodu nauczyciela   
      rozpocz?tych przed dniem 1 pa?dziernika 2019 r. i kończ?cych si? w roku akademickim
      2019/2020, mog? by? realizowane z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??.
14)   W zwi?zku ze zmian? formy odbywania zaj?? na form? zdaln? dopuszcza si? mo?liwo??
      dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? okre?lonej w sylabusie  
      do zmienionej formy zaj??.
15)    Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? do zmienionej formy zaj??
      powinno zosta? dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zaj??
      lub Samorz?dem Studenckim, a ponadto powinno:
      a)   uwzgl?dnia? specyfik? wybranego narz?dzia zdalnego nauczania;
      b)   zapewnia? rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia si? przewidzianych
          w sylabusie;
      c)   uzyska? akceptacj? osób sprawuj?cych nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w pkt. 9.
16)   Proces weryfikacji efektów uczenia si? musi umo?liwia? dokonywanie oceny osi?gni?tych efektów
      uczenia si? zwi?zanych z danym przedmiotem/grup? zaj??.
17)   Weryfikacj? efektów uczenia si? przeprowadza si? z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych,
      wykluczaj?cych generowanie kosztów po stronie studenta, doktoranta, uczestnika studiów
      podyplomowych z tytu?u u?ytkowania danego narz?dzia informatycznego.
18)   Weryfikacji, o której mowa w pkt 17, dokonuje prowadz?cy zaj?cia odpowiedzialny za weryfikacj?
      efektów uczenia si?.
19)   Warunkiem przyst?pienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
      do weryfikacji, o której mowa w pkt 17 jest nawi?zanie po??czenia z egzaminatorem
      lub prowadz?cym zaj?cia dydaktyczne poprzez narz?dzia informatyczne, o których mowa
      w pkt 17, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej na 3 dni
      przed dat? egzaminu lub zaliczenia.
20)    Przed przyst?pieniem do weryfikacji, o której mowa w pkt 17, egzaminator lub prowadz?cy
      zaj?cia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia to?samo?ci studenta, doktoranta lub uczestnika
      studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
      to?samo?ci przy wykorzystaniu po??czenia video.
21)   Rejestracja weryfikacji efektów uczenia si? nast?puje poprzez sporz?dzenie, przez egzaminatora
      lub prowadz?cego zaj?cia dydaktyczne, protoko?u z przebiegu egzaminu lub zaliczenia,
      z zastrze?eniem pkt 22 i 27.
22)   Protokó?, o którym mowa w pkt 21, powinien zwiera? nast?puj?ce dane: imi? (imiona) i nazwisko
      egzaminatora lub osoby zaliczaj?cej zaj?cia dydaktyczne, dat? przeprowadzenia egzaminu
      lub zaliczenia, nazw? przedmiotu, list? osób egzaminowanych lub przyst?puj?cych do zaliczenia
      i ewentualne uwagi dotycz?ce przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
23)   Egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia organizuje egzamin lub zaliczenie online w sposób
      zapewniaj?cy samodzielno?? pracy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych
      lub innych form kszta?cenia oraz kontrol? jego przebiegu.
24)   W przypadku wyst?pienia uzasadnionych w?tpliwo?ci egzaminatora lub prowadz?cego zaj?cia
      dydaktyczne co do samodzielno?ci i obiektywno?ci przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin
      lub zaliczenie mog? by? przez niego przerwane.
25)   W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w pkt 24, egzaminator lub prowadz?cy
      zaj?cia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
      podyplomowych, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce na Uniwersytecie dotycz?ce
      samodzielno?ci pracy maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu
      Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
      okre?lenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów
      podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
26)   W przypadku przerwania po??czenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego by?
      przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia, decyduje
      o ewentualnej konieczno?ci powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w ca?o?ci lub cz??ci albo je?li
      uzna, ?e do momentu przerwania po??czenia istnia?a mo?liwo?? weryfikacji za?o?onych efektów
      uczenia si?, wystawia ocen? uwzgl?dniaj?c przebieg egzaminu lub zaliczenia.
27)   Dokonywanie i dokumentowanie oceny osi?gni?tych efektów uczenia si? nast?puje w sposób
      przyj?ty na Uniwersytecie, z wykorzystaniem Uczelnianego Sytemu Obs?ugi Studiów.
28)   Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator lub
      prowadz?cy zaj?cia zezwala na obecno?? w pomieszczeniu asystenta/t?umacza j?zyka
      migowego, o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych
      warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
      z niepe?nosprawno?ciami z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem
      zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii.
29)   W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ?wiczeń lub egzaminu komisyjnego,
      przepisy dotycz?ce przeprowadzania egzaminu dyplomowego, okre?lone w § 2 stosuje si?
      odpowiednio.
30)   Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub s?uchaczami odbywaj? si? w formie
      zdalnej z wykluczeniem mo?liwo?ci bezpo?redniego kontaktu.
31)   W przypadku przeprowadzania komisyjnego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
      i dodatkowej, przepisy dotycz?ce przeprowadzania egzaminu dyplomowego, okre?lone w § 2
      stosuje si? odpowiednio.
  
§ 2
1.   Egzaminy dyplomowe przeprowadza si? z wykorzystaniem technologii informatycznych wed?ug
    nast?puj?cych zasad:

    1)   Egzamin dyplomowy przeprowadza si? z wykorzystaniem MS Teams.
    2)   Do obecno?ci w trakcie egzaminu dyplomowego mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szko?y Zdrowia Publicznego, nieb?d?ca cz?onkiem
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), s?u??ca wsparciem technicznym.
    3)   Przed przyst?pieniem do egzaminu dyplomowego, przewodnicz?cy Komisji dokonuje sprawdzenia
        to?samo?ci studenta poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
        to?samo?ci przy wykorzystaniu po??czenia video.
    4)   Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
    5)   W celu przyst?pienia do egzaminu dyplomowego student zobowi?zany jest do:
        a)    zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego MS Teams, wyposa?onego
             w kamer? i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet, zapewniaj?ce odpowiedni? jako??
             przekazu audio i wideo, z zastrze?eniem pkt. 2,
        b)    z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
             egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
             w przypadku braku mo?liwo?ci zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa
             w pkt 1; w takim przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia
             egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
             zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
        c)    przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu dyplomowego,
             w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y si? w nim ?adne
             inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.) z wyj?tkiem
             urz?dzenia, za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek
             studenta, przewodnicz?cy Komisji zezwala na obecno?? w pomieszczeniu innych osób,
             o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków
             przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób
             z niepe?nosprawno?ciami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem
             zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
        d)    udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego d?wi?ku i obrazu (nie jest
             dopuszczalne wy??czanie kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu)
             oraz nieprzerwanej obecno?ci w kadrze kamery. Na ??danie Komisji student ma obowi?zek
             udost?pni? ekran swojego urz?dzenia.  
    6)   Stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, b?d?cego
        nast?pstwem zawinionego przez studenta dzia?ania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
        z zastrze?eniem pkt 7.
    7)   W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w pkt 6, Komisja wyznacza kolejny
        termin. W stosunku do studenta, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce na
        Uniwersytecie dotycz?ce samodzielno?ci pracy, maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia
        Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia
        24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia zakazanych form zachowania studentów,
        doktorantów oraz s?uchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów
        lub zaliczeń.  
    8)   W przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy studentem a Komisj? w trakcie trwania egzaminu
        dyplomowego, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od studenta lub Komisji, nale?y niezw?ocznie
        podj?? prób? wznowienia po??czenia. W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe,
        egzamin nale?y powtórzy? w innym terminie.
    9)   Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?,
        student informowany jest o jego wyniku za po?rednictwem technologii informatycznej
        stosowanej do jego przeprowadzania.
   10) Plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje si? do czasu
        zatwierdzenia protoko?u egzaminu dyplomowego przez wszystkich cz?onków Komisji.
   11) Protokó? egzaminu dyplomowego sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu
        z mo?liwo?ci? zastosowania trybu obiegowego.
   12) W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
2.  W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest cz??? praktyczna lub wyst?p
    artystyczny przepisy ust.1 nie maj? zastosowania. 
W takim przypadku egzamin dyplomowy
    przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa si? kszta?cenie
    o charakterze praktycznym, po uzyskaniu zgody o której mowa w § 1 pkt. 2 i z zachowaniem
    procedur stanowi?cych za??czniki Nr 1 lub 2 do niniejszego zarz?dzenia.
 
 
§ 3
1.    Egzamin kończ?cy studia podyplomowe przeprowadza si? z wykorzystaniem technologii
     informatycznych wed?ug nast?puj?cych zasad:
     1)   Egzamin kończ?cy studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zaj?? dydaktycznych
         w uczelni przeprowadza si? z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych, wykluczaj?cych
         generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytu?u u?ytkowania
         danego narz?dzia informatycznego.
     2)   Do obecno?ci w trakcie egzaminu mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona przez
         dziekana/dyrektora nieb?d?ca cz?onkiem Komisji, s?u??ca komisji wsparciem technicznym.
     3)   Przed przyst?pieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia to?samo?ci uczestnika
         studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny dokumentu to?samo?ci przy wykorzystaniu
         po??czenia video.
     4)   Egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.
     5)   W celu przyst?pienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowi?zany jest do:
          a)    zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego wykorzystywane narz?dzie
               informatyczne, wyposa?onego w kamer? i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet,
               zapewniaj?ce odpowiedni? jako?? przekazu audio i wideo, z zastrze?eniem lit b,
          b)    z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora za po?rednictwem kierownika studiów
               podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu
               w pomieszczeniach Uniwersytetu w przypadku braku mo?liwo?ci zapewnienia przez
               uczestnika studiów podyplomowych warunków, o których mowa w lit a: w takim
               przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu
               w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
               zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
          c)    przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu
               dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y
               si? w nim ?adne inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.)
               z wyj?tkiem urz?dzenia, za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin.
               Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, przewodnicz?cy Komisji zezwala na
               obecno?? w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem
               ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków przeprowadzania egzaminu dostosowanych
               do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
               zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego lub stanu epidemii,
          d)    udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu d?wi?ku i obrazu (nie jest dopuszczalne
               wy??czanie kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie
               znajdowa? si? w kadrze kamery. Na ??danie Komisji uczestnik studiów podyplomowych
               ma obowi?zek udost?pni? ekran swojego urz?dzenia.  
     6)   Stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu, b?d?cego nast?pstwem
         zawinionego przez uczestnika studiów podyplomowych dzia?ania, skutkuje przerwaniem
         egzaminu, z zastrze?eniem pkt 7.
     7)   W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w pkt. 6, Komisja wyznacza kolejny
         termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszy? przepisy
         wewn?trzne obowi?zuj?ce na Uniwersytecie dotycz?ce samodzielno?ci pracy, maj?
         zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
         w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia zakazanych form
         zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów podyplomowych i kursów
         podczas egzaminów lub zaliczeń.
     8)   W przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisj?
         w trakcie trwania egzaminu, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od uczestnika studiów
         podyplomowych lub Komisji, nale?y niezw?ocznie podj?? prób? wznowienia po??czenia.
         W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe, egzamin nale?y powtórzy?
         w innym terminie.
     9)   Po przeprowadzeniu egzaminu i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?, uczestnik
         studiów podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za po?rednictwem technologii
         informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania.
   10)   Plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje si? do czasu zatwierdzenia
         protoko?u egzaminu przez wszystkich cz?onków Komisji.
   11)   Protokó? egzaminu sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu z mo?liwo?ci?
         zastosowania trybu obiegowego. 
   12)   W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor
         w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych.
2.  W stosunku do egzaminu kończ?cego studia podyplomowe, którego elementem jest cz???
    praktyczna lub wyst?p artystyczny przepisy ust. 1 nie maj? zastosowania. W takim przypadku
    egzamin kończ?cy przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa
    si? kszta?cenie o charakterze praktycznym, po uzyskaniu zgody o której mowa w § 1 pkt. 2
    i z zachowaniem procedur stanowi?cych za??czniki Nr 1 lub 2 do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 4
W innych obszarach funkcjonowania Uniwersytetu wprowadza si? nast?puj?ce zasady:
1. Dotycz?ce ?wiadczenia pracy w administracji:

     1)   Przywraca si? sposób ?wiadczenia pracy przez pracowników nieb?d?cych nauczycielami
        akademickimi zgodnie z obowi?zuj?cymi ich warunkami ?wiadczenia pracy przy zapewnieniu
        bezpiecznych warunków pracy, uwzgl?dniaj?cych aktualny stan zagro?enia dla zdrowia
        pracowników oraz obowi?zuj?ce przepisy prawa okre?laj?ce zasady ?wiadczenia pracy.
 
    2)   W przypadku czasowego braku mo?liwo?ci wype?nienia warunków, o których mowa w pkt 1,
        kierownicy poszczególnych jednostek okre?laj? form? ?wiadczenia pracy.
2. Dotycz?ce funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej:
    1)   Dopuszcza si? korzystanie z wypo?yczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zasady korzystania
        z wypo?yczalni okre?la Za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.
    2)   Zawiesza si? korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz
        we wszystkich jej oddzia?ach i czytelniach.
3.  Dotycz?ce konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
    1)   Odwo?uje si? wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydzia?owym,
        sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu
        z wy??czeniem organizowanych w formie on-line.
    2)   Zakazuje si? organizacji wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym,
        wydzia?owym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie
        Uniwersytetu z wy??czeniem organizowanych w formie online.
    3)   Wstrzymuje si? wszelkie wyjazdy s?u?bowe zagraniczne oraz udzia? w konferencjach krajowych
        pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu, a wyjazdy s?u?bowe krajowe
        ogranicza si? do bezwzgl?dnie koniecznych.
    4)   Wstrzymuje si? przyjazdy do Uniwersytetu go?ci zagranicznych.
4.  Dotycz?ce funkcjonowania obiektów sportowych:
    1)   Obiekty sportowe Uniwersytetu mog? by? u?ytkowane z zachowaniem zasad okre?lonych
         w aktualnie obowi?zuj?cych przepisach powszechnych.
5.  Dotycz?ce prowadzenia dzia?alno?ci sekcji sportowych, agend i klubów studenckich oraz lokali
    gastronomicznych:
    1)   Wznawia si? dzia?alno?? sekcji sportowych oraz lokali gastronomicznych z zachowaniem zasad
         okre?lonych w aktualnie obowi?zuj?cych przepisach powszechnych.
    2)   Utrzymuje si? zakaz prowadzenia dzia?alno?ci agend i klubów studenckich.
5. Dotycz?ce zakwaterowania w domach studenckich:
    1)   Wznawia si? kwaterowanie studentów w domach studenckich na podstawie imiennego wykazu
         studentów sporz?dzonego przez dziekanów lub dyrektora Szko?y Zdrowia Publicznego przy
         zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania, uwzgl?dniaj?cych aktualny stan zagro?enia
         dla zdrowia studentów.
    2)   Wprowadza si? zakaz odwiedzin przez go?ci zewn?trznych.
 
§ 5
1.    Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 25 maja 2020 roku i obowi?zuje do odwo?ania.
2.    Z dniem 24 maja 2020 r. traci moc zarz?dzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagro?enia epidemicznego (ze zm.) i Nr 37/2020
     Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie
     zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywo?anej koronawirusem
     SARS-CoV-2 (ze zm.).
  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI

 


 

 
 
ZARZ?DZENIE NR 44/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 6 maja 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Zarz?dzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni
w warunkach stanu epidemii wywo?anej koronawirusem SARS-CoV-2
 
 
Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), zarz?dza si?, co nast?puje: 
§ 1 
W Zarz?dzeniu Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii
wywo?anej koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany: 
  1)  w § 1 po ust 8 dodaje si? ust. 8a – 8b w brzmieniu: 
      ?8a. Dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szko?y Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem
             praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich, dyrektor szko?y doktorskiej, kierownik
             studiów podyplomowych, mo?e podj?? decyzj? o skróceniu okresu trwania praktyki obj?tej
             programem studiów, okre?laj?c inny alternatywny sposób osi?gni?cia zak?adanych efektów
             uczenia si? lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupe?nienia brakuj?cych
             efektów uczenia si? wynikaj?cych z praktyki. Przepis stosuje si? do praktyk rozpocz?tych
             przez studentów oraz praktyk, które jeszcze si? nie rozpocz??y. 
      8b.   W roku akademickim 2019/2020 zaj?cia lub grupy zaj?? realizowane w formie praktyk
             zawodowych na studiach przygotowuj?cych do wykonywania zawodu nauczyciela oraz
             na studiach podyplomowych przygotowuj?cych do wykonywania zawodu nauczyciela,
             rozpocz?tych przed dniem 1 pa?dziernika 2019 r. i kończ?cych si? w roku akademickim
             2019/2020, mog? by? realizowane z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia
             na odleg?o??.", 
  2)  w § 1 po ust. 10 dodaje si? ust. 10a  - 10m w brzmieniu: 
     ?10a. Proces weryfikacji efektów uczenia si? musi umo?liwia? dokonywanie oceny osi?gni?tych
              efektów uczenia si? zwi?zanych z danym przedmiotem/grup? zaj??. 
      10b. Weryfikacj? efektów uczenia si? przeprowadza si? z wykorzystaniem narz?dzi
              informatycznych, wykluczaj?cych generowanie kosztów po stronie studenta, doktoranta,
              uczestnika studiów podyplomowych z tytu?u u?ytkowania danego narz?dzia
            informatycznego. 
     10c. Weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, dokonuje prowadz?cy zaj?cia odpowiedzialny
            za weryfikacj? efektów uczenia si?. 
     10d. Warunkiem przyst?pienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
            podyplomowych do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b jest  nawi?zanie po??czenia
            z egzaminatorem lub prowadz?cym zaj?cia dydaktyczne poprzez narz?dzia informatyczne,
            o których mowa w ust. 10b, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze
            studentami co najmniej na 3 dni przed dat? egzaminu lub zaliczenia. 
     10e. Przed przyst?pieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 10b, egzaminator lub
            prowadz?cy zaj?cia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia to?samo?ci studenta, doktoranta
            lub uczestnika studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub
            innego dokumentu to?samo?ci przy wykorzystaniu po??czenia video.
     10f.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia si? nast?puje poprzez sporz?dzenie, przez
            egzaminatora lub prowadz?cego zaj?cia dydaktyczne, protoko?u z przebiegu egzaminu
            lub zaliczenia, z zastrze?eniem ust. 10g i 10l.
     10g. Protokó?, o którym mowa w ust. 10f, powinien zwiera? nast?puj?ce dane: imi? (imiona)
            i nazwisko egzaminatora lub osoby zaliczaj?cej zaj?cia dydaktyczne, dat? przeprowadzenia
            egzaminu lub zaliczenia, nazw? przedmiotu, list? osób egzaminowanych lub
            przyst?puj?cych do zaliczenia i ewentualne uwagi dotycz?ce przebiegu egzaminu
            lub zaliczenia.
     10h. Egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób
            zapewniaj?cy samodzielno?? pracy studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
            podyplomowych oraz kontrol? jego przebiegu.      
     10i.  W przypadku wyst?pienia uzasadnionych w?tpliwo?ci egzaminatora lub prowadz?cego
            zaj?cia dydaktyczne co do samodzielno?ci i obiektywno?ci przebiegu egzaminu lub
            zaliczenia, egzamin lub zaliczenie mog? by? przez niego przerwane.
       10j.  W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w ust. 10i, egzaminator lub
               prowadz?cy zaj?cia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub
               uczestnika studiów podyplomowych, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce
               na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotycz?ce samodzielno?ci pracy,
               maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
               Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia
               zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów
               podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
      10k.  W przypadku przerwania po??czenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego
            by? przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadz?cy zaj?cia, decyduje
            o ewentualnej  konieczno?ci powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w ca?o?ci lub cz??ci albo
            je?li uzna, ?e do momentu przerwania po??czenia istnia?a mo?liwo?? weryfikacji za?o?onych
            efektów uczenia si?, wystawia ocen? uwzgl?dniaj?c przebieg egzaminu lub zaliczenia. 
      10l. Dokonywanie i dokumentowanie oceny osi?gni?tych efektów uczenia si? nast?puje
            w sposób przyj?ty na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z wykorzystaniem
            Uczelnianego Sytemu Obs?ugi Studiów.
       10?. Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator lub
              prowadz?cy zaj?cia zezwala na obecno?? w pomieszczeniu asystenta/t?umacza j?zyka migowego,
              o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków  
              przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
              z niepe?nosprawno?ciami,
              z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego
              lub stanu epidemii.
      10m.W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ?wiczeń lub egzaminu komisyjnego,
           przepisy dotycz?ce przeprowadzania egzaminu dyplomowego,  okre?lone w §1a stosuje si?
           odpowiednio.”, 
  3)  w  § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
      ?12. Zawiesza si? korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz  
             we wszystkich jej oddzia?ach i czytelniach, z zastrze?eniem ust. 12a.”, 
  4)  w § 1 po ust. 12 dodaje si? ust. 12a  w brzmieniu: 
      ?12a. Uruchamia si? funkcjonowanie wypo?yczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zasady
               korzystania z wypo?yczalni okre?la za??cznik do zarz?dzenia.”, 
  5)  po§ 1 dodaje si? § 1a i §1b w brzmieniu: 
?§ 1a 
1.  Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza si? zasady przebiegu egzaminu
    dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych.  
2.  Egzamin dyplomowy w czasie trwania zawieszenia zaj?? dydaktycznych w uczelni przeprowadza
    si? z wykorzystaniem MS Teams. 
3.  Do obecno?ci w trakcie egzaminu dyplomowego mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana, dyrektora filii, dyrektora Szko?y Zdrowia Publicznego, nieb?d?ca cz?onkiem Komisji
    Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), s?u??ca wsparciem technicznym. 
4.  Przed przyst?pieniem do egzaminu dyplomowego, przewodnicz?cy Komisji dokonuje sprawdzenia
    to?samo?ci studenta poprzez ogl?dziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu to?samo?ci
    przy wykorzystaniu po??czenia video. 
5.  Egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo. 
6.  W celu przyst?pienia do egzaminu dyplomowego student zobowi?zany jest do: 
    1)  zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego MS Teams, wyposa?onego w kamer?
        i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet, zapewniaj?ce odpowiedni? jako?? przekazu audio
        i wideo, z zastrze?eniem pkt. 2, 
    2)  z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
        egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku
        braku mo?liwo?ci zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1,
        dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
        Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia
        epidemicznego lub stanu epidemii, 
    3)  przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu dyplomowego,
        w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y si? w nim ?adne
        inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.) z wyj?tkiem urz?dzenia,
        za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek studenta,
        przewodnicz?cy Komisji zezwala na obecno?? w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to
        z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków przeprowadzania
        egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami,
        z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego
        lub stanu epidemii, 
    4)  udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego d?wi?ku i obrazu
        (nie jest dopuszczalne wy??czanie kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu)
        oraz nieprzerwanej obecno?ci w kadrze kamery. Na ??danie Komisji student ma obowi?zek
        udost?pni? ekran swojego urz?dzenia.   
7.  Stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, b?d?cego
    nast?pstwem zawinionego przez studenta dzia?ania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
    z zastrze?eniem ust. 8. 
8.  W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny
    termin. W stosunku do studenta, który naruszy? przepisy wewn?trzne obowi?zuj?ce na
    Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  dotycz?ce samodzielno?ci pracy, maj?
    zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia zakazanych form
    zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas
    egzaminów lub zaliczeń.   
9.  W przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy studentem a Komisj? w trakcie trwania egzaminu
    dyplomowego, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od studenta lub Komisji, nale?y niezw?ocznie
    podj?? prób? wznowienia po??czenia. W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe,
    egzamin nale?y powtórzy? w innym terminie. 
10. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?,
     student informowany jest o jego wyniku za po?rednictwem technologii informatycznej
     stosowanej do jego przeprowadzania. 
11. Plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje si? do czasu
     zatwierdzenia protoko?u egzaminu dyplomowego przez wszystkich cz?onków Komisji. 
12. Protokó? egzaminu dyplomowego sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu
     z mo?liwo?ci? zastosowania trybu obiegowego. 
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor. 
§ 1b 
1.   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza si? zasady przebiegu egzaminu
    kończ?cego studia podyplomowe (dalej egzaminu) z wykorzystaniem technologii
    informatycznych.  
2.   Egzamin kończ?cy studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zaj?? dydaktycznych
    w uczelni przeprowadza si? z wykorzystaniem narz?dzi informatycznych, wykluczaj?cych
    generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytu?u u?ytkowania
    danego narz?dzia informatycznego. 
3.   Do obecno?ci w trakcie egzaminu mo?e by? dopuszczona osoba wyznaczona przez
    dziekana/dyrektora nieb?d?ca cz?onkiem Komisji, s?u??ca komisji wsparciem technicznym. 
4.   Przed przyst?pieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia to?samo?ci uczestnika
    studiów podyplomowych poprzez ogl?dziny dokumentu to?samo?ci przy wykorzystaniu
    po??czenia video. 
5.   Egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo. 
6.   W celu przyst?pienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowi?zany jest do: 
     1)  zapewnienia na w?asny u?ytek urz?dzenia obs?uguj?cego wykorzystywane narz?dzie
         informatyczne, wyposa?onego w kamer? i mikrofon, oraz dost?p do sieci Internet,
         zapewniaj?ce odpowiedni? jako?? przekazu audio i wideo, z zastrze?eniem pkt 2, 
     2)  z?o?enia wniosku do dziekana/dyrektora za po?rednictwem kierownika studiów
         podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
         Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w przypadku braku mo?liwo?ci
         zapewnienia przez uczestnika studiów podyplomowych warunków, o których mowa w pkt.1,
         dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
         Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia
         epidemicznego lub stanu epidemii, 
     3)  przygotowania pomieszczenia, w którym b?dzie przebywa? podczas egzaminu dyplomowego,
         w taki sposób, aby nie przebywa?a w nim ?adna inna osoba, nie znajdowa?y si? w nim ?adne
         inne urz?dzenia multimedialne (w szczególno?ci telefony, tablety itp.) z wyj?tkiem urz?dzenia,
         za po?rednictwem którego b?dzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek uczestnika studiów
         podyplomowych, przewodnicz?cy Komisji zezwala na obecno?? w pomieszczeniu innych osób,
         o ile wynika to z ustalonych wcze?niej z Biurem ds. Osób Niepe?nosprawnych warunków
         przeprowadzania egzaminu dostosowanych do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami,
         z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zwi?zanych ze stanem zagro?enia epidemicznego
         lub stanu epidemii, 
     4)  udost?pnienia w trakcie trwania egzaminu d?wi?ku i obrazu (nie jest dopuszczalne wy??czanie
         kamery oraz wy??czanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdowa? si?
         w kadrze kamery. Na ??danie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowi?zek
         udost?pni? ekran swojego urz?dzenia.   
7.  Stwierdzenie przez Komisj? naruszenia warunków egzaminu, b?d?cego nast?pstwem zawinionego
    przez uczestnika studiów podyplomowych  dzia?ania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
    z zastrze?eniem ust. 8. 
8.  W przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o których mowa w ust. 7, Komisja wyznacza kolejny
    termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszy? przepisy wewn?trzne
    obowi?zuj?ce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  dotycz?ce samodzielno?ci
    pracy, maj? zastosowanie przepisy Zarz?dzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie okre?lenia
    zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz s?uchaczy studiów podyplomowych
    i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń. 
9.  W przypadku przerwania po??czenia pomi?dzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisj?
    w trakcie trwania egzaminu, wynikaj?cego z dzia?ań niezale?nych od uczestnika studiów
    podyplomowych lub Komisji, nale?y niezw?ocznie podj?? prób? wznowienia po??czenia.
    W przypadku gdy wznowienie po??czenia nie jest mo?liwe, egzamin nale?y powtórzy? w innym
    terminie. 
10. Po przeprowadzeniu egzaminu i niezw?ocznym ustaleniu oceny przez Komisj?, uczestnik studiów
     podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za po?rednictwem technologii informatycznej
     stosowanej do jego przeprowadzania. 
11. Plik zawieraj?cy nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje si? do czasu zatwierdzenia
     protoko?u egzaminu przez wszystkich cz?onków Komisji. 
12. Protokó? egzaminu sporz?dzany jest niezw?ocznie po zakończeniu egzaminu z mo?liwo?ci?
     zastosowania trybu obiegowego.  
13. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuj?, odpowiednio dziekan lub dyrektor
     w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych”. 
6)   § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
     ?Wprowadza si? zakaz prowadzenia dzia?alno?ci agend i klubów studenckich oraz lokali
     gastronomicznych z wy??czeniem ?wiadczenia us?ug gastronomicznych na wynos.”, 
7)   § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
     ?Obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym O?rodek Je?dziecki,
     mog? by? u?ytkowane z zachowaniem zasad okre?lonych w aktualnych przepisach powszechnie
     obowi?zuj?cych.” 
§ 2 
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR 
 
    prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI

Zarz?dzenie Nr 38/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2020 roku

 

w sprawie zmiany Zarz?dzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
                   Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie
                   organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
                   w warunkach zagro?enia epidemicznego

 

Dzia?aj?c na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si?, co nast?puje:

§1

W Zarz?dzeniu Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagro?enia epidemicznego § 2 otrzymuje brzmienie:

?§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 17 marca 2020 roku i obowi?zuje do odwo?ania”.

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI

 

 

Zarz?dzenie Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2020 roku
 
w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywo?anej koronawirusem SARS-CoV-2
                                                                                                               
Dzia?aj?c na podstawie art. 23, 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r
( Dz. U z 2020 r. poz. 491, z pó?n. zm.) oraz rozporz?dzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego: z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy?szego i nauki w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z pó?n. zm.) oraz z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy?szego i nauki w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 511), stanowi si?,co nast?puje:
 
§ 1
1.  Zawiesza si? wszystkie zaj?cia dydaktyczne prowadzone w siedzibie i filii Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Prowadz?cy zaj?cia:
    1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej ?studiami”;
    2) na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3) na studiach podyplomowych i w innych formach kszta?cenia zobowi?zani s? do stosowania
       zdalnych form nauczania w terminie od dnia wej?cia w ?ycie niniejszego zarz?dzenia do dnia
       jego uchylenia pod warunkiem, ?e rodzaj zaj?? pozwala na realizacj? zaj?? w formie zdalnej
       i umo?liwi uzyskanie przez odbiorców za?o?onych dla danego przedmiotu efektów uczenia si?.
3.  Do realizacji zaj?? dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, rekomenduje si? nast?puj?ce
    narz?dzia zdalnego nauczania:
    1) Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wy??czeniem form kszta?cenia, o których mowa
        w ust.2 pkt 3);
    2)   platforma e-learningowa Moodle;
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS.
4.  Dopuszcza si? inne narz?dzia pod warunkiem, ?e zapewniaj? odpowiedni? jako?? prowadzonych
    zaj?? oraz nie powoduj? ponoszenia kosztów przez uczelni? i odbiorców.
5.  Koordynatorzy przedmiotów wybieraj? narz?dzie prowadzenia zaj?? w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem filii/dyrektorem Szko?y Zdrowia Publicznego
    lub upowa?nion? przez nich osob?, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szko?y 
    doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
6.  Prowadz?cy zaj?cia maj? obowi?zek niezw?ocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zaj?ciowej o wybranym narz?dziu zdalnego nauczania za po?rednictwem nast?puj?cych form
    komunikacji:
      1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      2)  og?oszeń na stronie internetowej jednostki.
7.  Nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
    nauczania sprawuj?:
      1)  dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szko?y Zdrowia Publicznego – w zakresie kszta?cenia
          na studiach;
      2)  kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kszta?cenia na studiach doktoranckich;
      3)  dyrektor szko?y doktorskiej – w zakresie kszta?cenia w szkole doktorskiej;
      4)  kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kszta?cenia na studiach podyplomowych;
      5)  kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadz?cych kszta?cenie w zakresie lektoratów
          i wychowania fizycznego.
8.  Pocz?wszy od 30 marca 2020 roku zaj?cia odbywaj? si? zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym
    rozk?adem zaj?? dydaktycznych. Dopuszcza si? mo?liwo?? zmiany dnia tygodnia i godziny zaj??
    po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zaj?ciowej i dziekanem. Zasada ta dotyczy tak?e zaj??,
    które nie odby?y si? w okresie od 12 marca 2020 do 29 marca 2020 roku.
9.  W zwi?zku ze zmian? formy odbywania zaj?? na form? zdaln? dopuszcza si? mo?liwo??
    dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? okre?lonej w sylabusie
    do zmienionej formy zaj??.
10. Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia si? do zmienionej formy zaj??
     powinno zosta? dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zaj??
     lub Samorz?dem Studenckim, a ponadto winno:
      1)  uwzgl?dnia? specyfik? wybranego narz?dzia zdalnego nauczania;
      2)  zapewnia? rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia si? przewidzianych
          w sylabusie;
      3)  uzyska? akceptacj? osób sprawuj?cych nadzór nad prawid?owym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w § 1 ust. 7.
11. Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub s?uchaczami odbywaj? si? w formie
     zdalnej z wykluczeniem mo?liwo?ci bezpo?redniego kontaktu.
12.  Zawiesza si? korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz we wszystkim
     ich jej oddzia?ach i czytelniach.
§ 2
1.   Wprowadza si? zakaz organizacji wszelkich wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych
    na terenie Uniwersytetu i poza jego siedzib?.
2.   Odwo?uje si? wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane
    przez podmioty zewn?trzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.   Wprowadza si? zakaz prowadzenia dzia?alno?ci sekcji sportowych, agend i klubów studenckich
    oraz lokali gastronomicznych z wy??czeniem ?wiadczenia us?ug gastronomicznych na wynos.
4.    Zamyka si? obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym P?ywalni?
     Uniwersyteck?. W przypadku zaj?? realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewn?trzne
     decyzje b?d? podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego
     i Sportu.
 
§ 3  
1.  Wstrzymuje si? wszelkie wyjazdy s?u?bowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu go?ci z zagranicy.
 
2.  Wstrzymuje si? zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin
    przez go?ci zewn?trznych.
 
§ 4
W stosunku do pracowników, studentów i doktorantów, którzy wrócili z zagranicy wprowadza si? obowi?zek:
    1)  niezw?ocznego zawiadomienia o tym fakcie odpowiednio: dziekana, dyrektora jednostki
        ogólnouczelnianej, dyrektora szko?y doktorskiej lub bezpo?redniego prze?o?onego,
    2)  pozostania w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i post?powania
        zgodnego z zaleceniami G?ównego Inspektora Sanitarnego. 
 
§ 5
1.  Traci moc Zarz?dzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdzia?ania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa
    SARS-CoV-2 ze zmianami.
2.  Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 26 marca 2020 roku i obowi?zuje do odwo?ania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI
 
 
 
 
 

Zarz?dzenie Nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 marca 2020 roku
 
w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagro?enia epidemicznego
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374),
w zwi?zku z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie og?oszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), stanowi si?,
co nast?puje:
 
§1
W zwi?zku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia mo?liwo?ci zaka?ania si? i rozprzestrzeniania si? koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza si? w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, nast?puj?ce zmiany w organizacji pracy:
1. Tam, gdzie to mo?liwe, kierownicy poszczególnych jednostek na wydzia?ach, w filii, w Szkole
    Zdrowia Publicznego, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz kierownicy poszczególnych
    jednostek administracji zlecaj? podleg?ym pracownikom prac? zdaln? ?wiadczon? z miejsca
    zamieszkania.
2. Pracownicy ?wiadcz?cy prac? zdaln?, w tym kierownicy jednostek, winni mie? okre?lone przez
    swoich prze?o?onych zadania do wykonania oraz winni by? w obowi?zuj?cych ich godzinach pracy
    dost?pni pod wskazanym wcze?niej numerem telefonu oraz w miar? mo?liwo?ci, pod s?u?bowym
    adresem poczty elektronicznej.
3. Kierownicy jednostek, w których nie jest mo?liwe zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej,
    zobowi?zani s? do zapewnienia rotacyjnego ?wiadczenia pracy na miejscu, d???c do zachowania
    zasady maksymalnego ograniczenia liczby osób pracuj?cych w jednym pomieszczeniu.
4. Potrzeby ?wiadczenia pracy w siedzibie Uniwersytetu okre?laj? kierownicy jednostek wymienionych
    w ust.1, uwzgl?dniaj?c aktualne wymogi, terminy, wzgl?dy bezpieczeństwa i mo?liwo?ci.
5. Organizacja pracy zdalnej odbywa si? w oparciu o aktualne zasoby sprz?tu komputerowego.
    Wyj?tek mog? stanowi? sytuacje bezwzgl?dnej konieczno?ci zdalnego dost?pu do uczelnianych
    systemów informatycznych. W takich przypadkach mo?na zg?osi? potrzeb? zakupu przeno?nego
    sprz?tu komputerowego.
6. Przy ?wiadczeniu pracy zdalnej dopuszcza si? mo?liwo?? korzystania ze s?u?bowego przeno?nego
    sprz?tu komputerowego w warunkach domowych po uprzednim zg?oszeniu takiego zamiaru
    bezpo?redniemu prze?o?onemu. W przypadku korzystania ze zdalnego dost?pu do uczelnianych
    systemów informatycznych, sprz?t ten przed wydaniem zgody powinien by? przekazany do RCI,
    w celu weryfikacji aktualizacji systemu, spe?niania wymogów oraz instalacji odpowiedniego
    oprogramowania.
7. Potrzeby zapewnienia zdalnej ??czno?ci z uczelnianymi systemami informatycznymi winny by?
    zg?aszane dyrektorowi RCI przez kierowników jednostek wymienionych w ust.1. Decyzje w sprawie
    dost?pu do uczelnianych systemów informatycznych podejmuje w?a?ciwy prorektor w konsultacji
    z Kanclerzem.
8. ?wiadczenie pracy zdalnej nie mo?e by? zwi?zane z wynoszeniem na zewn?trz dokumentów,
    w zwi?zku z czym zakazuje si? wynoszenia na zewn?trz dokumentów finansowych, akt osobowych
    oraz innych dokumentów zawieraj?cych dane podlegaj?ce ochronie prawnej lub s?u?bowej.
    Dokumenty w formie elektronicznej po wykorzystaniu nale?y trwale usun??.
9. Zastrzega si? mo?liwo?? zmiany organizacji pracy i wezwanie pracowników ?wiadcz?cych prac?
    zdalnie do ?wiadczenia jej na miejscu w Uniwersytecie.
10. Zdalne ?wiadczenie pracy nie mo?e by? ??czone z pobieraniem zasi?ku z tytu?u opieki nad dzie?mi,
      o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych
      z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz
      wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374).
 
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 17 marca 2020 roku i obowi?zuje do 29 marca 2020 roku
z mo?liwo?ci? przed?u?enia.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI

 

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r.

W celu ograniczenia zagro?eń wynikaj?cych z mo?liwo?ci pojawienia si? koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 13 marca 2020 roku wprowadza si? nast?puj?ce regulacje:

§1

Dziekani wydzia?ów, dyrektorzy szkó? i filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych wyznacz? miejsce, do którego b?d? sk?adane dokumenty z podleg?ych jednostek oraz wska?? po jednej osobie odpowiedzialnej za bie??ce dostarczanie do rektoratu i odbieranie z Rektoratu wszystkich dokumentów z tych jednostek.

§2

Osoby, o których mowa w § 1 zadanie w tym paragrafie okre?lone, z dokumentami ksi?gowymi b?d? realizowa?y w pokoju 04, za? z pozosta?ymi dokumentami w Rozdzielni korespondencji.

§3

Sprawy mo?liwe do za?atwienia online lub telefonicznie nale?y za?atwia? t? drog?.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 

Zarz?dzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdzia?ania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa SARS-CoV-2

Dzia?aj?c na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§1

 1. Zawiesza si? wszystkie zaj?cia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
 2. Zawiesza si? korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddzia?ami i czytelniami.
 3. Odwo?uje si? wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewn?trzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Zamyka si? obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym P?ywalni? Uniwersyteck?. W przypadku zaj?? realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewn?trzne decyzje b?d? podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§2

 1. Wstrzymuje si? wszelkie wyjazdy s?u?bowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu go?ci z zagranicy.
 2. Wstrzymuje si? zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez go?ci zewn?trznych.

§3

 1. Wprowadza si? obowi?zek niezw?ocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szko?y doktorskiej ?ub bezpo?redniego prze?o?onego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
 2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach obj?tych epidemi? koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca si? pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i post?powanie zgodnie z zaleceniami G?ównego Inspektora Sanitarnego.

§4

Zarz?dzenie wchodzi w?ycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowi?zuje do 29 marca 2020 roku. Obowi?zywanie niniejszego zarz?dzenia mo?e by? przed?u?one. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

 

Rektor

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Ograniczenie dzia?alno?ci dydaktycznej nie jest równoznaczne z zamkni?ciem Uczelni. Pracownicy Uniwersytetu wykonuj? swoje obowi?zki na dotychczasowych zasadach. 

 

 Na stronie MNiSW zosta?a opublikowana Informacja G?ównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w zwi?zku z potencjalnym ryzykiem zaka?enia koronawirusem. Ponadto na bie??co na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego (w zak?adce Wiadomo?ci) umieszczane s? aktualne informacje dotycz?ce wirusa COVID-19)

Poni?ej tre?? komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego

 W zwi?zku ze wzrostem ryzyka zaka?enia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wy?szego Jaros?aw Gowin - po rekomendacji Rz?dowego Zespo?u Zarz?dzania Kryzysowego - zdecydowa? o wprowadzeniu dzia?ań profilaktycznych, zapobiegaj?cych rozprzestrzenianiu si? tego wirusa, a przez to zmniejszaj?cych ryzyko epidemii.

Zawieszenie zaj?? dydaktycznych od 12 do 25 marca

Minister zawiesza na obszarze ca?ego kraju dzia?alno?? dydaktyczn? prowadzon? przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kszta?cenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a tak?e szkó? doktorskich oraz zaj?? na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkre?lamy, ?e rozporz?dzenie nie ogranicza mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci naukowej (w tym tak?e przez doktorantów).

Zaj?cia mog? by? prowadzone zdalnie

Aby ograniczy? skutki czasowego zawieszenia zaj?? i opó?nień w realizacji programu, rozporz?dzenie pozwala zast?pi? tradycyjne nauczanie zaj?ciami prowadzonymi zdalnie - nawet je?eli ten sposób prowadzenia zaj?? nie zosta? przewidziany w programie danego kszta?cenia.

Zawieszamy zaj?cia dydaktyczne, ale uczelnie dzia?aj?

Podkre?lamy, ?e ograniczenie dzia?alno?ci dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamkni?ciem. Rektorzy i osoby kieruj?ce innymi podmiotami prowadz?cymi kszta?cenie doktorantów musz? zapewni? ich bie??ce funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporz?dzeniem nie wp?ywaj? na procedur? wyboru w?adz uczelni, która powinna by? kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego zaznacza, ?e na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporz?dzenie wejdzie w ? ycie z dniem og?oszenia.


 

Szeroko zakrojone dzia?ania profilaktyczne

Najbli?sze dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych dzia?ań, które maj? zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si? koronawirusa w Polsce. Dzia?amy prewencyjnie. Poniewa? du?e skupiska ludzi to ?rodowisko sprzyjaj?ce rozprzestrzenianiu si? koronawirusa, zdecydowali?my si? zawiesi? zaj?cia w szko?ach, przedszkolach, ??obkach, a tak?e na uczelniach. Wszystkie powy?sze dzia?ania s? mo?liwe dzi?ki tzw. specustawie - ustawie dotycz?cej szczególnych rozwi?zań w walce z epidemi? koronawirusa. Dzi?ki tej ustawie, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 b?dzie przys?ugiwa? dodatkowy zasi?ek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamkni?cia ??obka, przedszkola, szko?y lub klubu dzieci?cego.

Wszystkie niezb?dne i bie??ce informacje mo?na znale?? na: gov.pl/koronawirus.


 

 

 
________________________________________________________________
Decyzja nr 24/2020 - pobierz
________________________________________________________________
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 9 marca 2020 roku
   w sprawie powo?ania Zespo?u do spraw dzia?ań maj?cych na celu zapobieganie 
oraz przeciwdzia?anie zaka?eniom koronawirusem SARS-CoV-2
   
  
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi?cego za??cznik do Uchwa?y Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, stanowi si?, co nast?puje:
  
 
§ 1
 
 1. Powo?uj? Zespó? do spraw dzia?ań maj?cych na celu zapobieganie oraz przeciwdzia?anie zaka?eniom koronawirusem SARS-CoV-2, zwany dalej Zespo?em, 
  w sk?adzie:

 
 1. Przewodnicz?cy – prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI – Prorektor ds. Collegium Medicum;

 
Cz?onkowie:
 
 1. dr in?. Wies?aw JASTRZ?BSKI – Dyrektor Gabinetu Rektora;

 2. dr n. med. Piotr KOCBACH – Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zaka?nych;

 3. mgr Andrzej G??D? – p.o. Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
  w Olsztynie.

 
 1. Zespó?, we wspó?pracy z w?a?ciwymi organami i instytucjami państwowymi oraz regionalnymi, podejmuje dzia?ania zmierzaj?ce do zapobiegania rozprzestrzeniania si? zaka?eń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowi?zani s? do wspó?pracy z Zespo?em w zakresie jego dzia?ania.

 3. Zespó? dzia?a do odwo?ania.

 
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
 
 
 
 
  Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. G?RECKI

 

Komunikat Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie dzia?ań maj?cych na celu zapobieganie oraz przeciwdzia?anie zaka?eniom koronawirusem SARS-CoV-2

 1. W zwi?zku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i G?ówny Inspektorat Sanitarny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dalej ?Uniwersytet") rekomenduje:

1)       odwo?anie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu do regionów obj?tych zagro?eniem epidemiologicznym;

2)       wyst?pienie do partnerów Uniwersytetu z obszarów obj?tych zagro?eniem epidemiologicznym z sugesti? odwo?ania przysz?ych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do Uniwersytetu.

 1. Biuro ds. Wspó?pracy Mi?dzynarodowej jest w kontakcie z osobami planuj?cymi wyjazdy zagraniczne lub aktualnie przebywaj?cymi na delegacjach zagranicznych. Wyjazdy, pobyty i wcze?niejsze powroty studentów Uniwersytetu z wymian w ramach programu Erasmus+ s? indywidualnie konsultowane przez pracowników Biura z Fundacj? Rozwoju Systemu Edukacji - Narodow? Agencj? Programu Erasmus+.
 2. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu powracaj?cy z wyjazdów zagranicznych z krajów obj?tych zagro?eniem epidemiologicznym, gdzie wyst?puje wzmo?ona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, zwanym dalej koronawirusem, zobowi?zani s? po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu, monitorowania swojego stanu zdrowia i kontakt z inspekcj? sanitarn?. Osoby te, w miar? dobrego samopoczucia, zobowi?zane s? do wykonywania swojej pracy lub nauki w domu. O tym fakcie nale?y powiadomi? drog? elektroniczn? kierownika w?a?ciwej jednostki organizacyjnej (dziekana lub kierownika jednostki) oraz Biuro ds. Wspó?pracy Mi?dzynarodowej (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decyzje o usprawiedliwieniu czasowej nieobecno?ci na Uniwersytecie osób powracaj?cych do Polski z krajów obj?tych zagro?eniem epidemiologicznym podejmuj? indywidualnie:

1)       w przypadku pracowników - kierownicy jednostek (dziekani lub kierownicy pozosta?ych jednostek). Za okres usprawiedliwionej nieobecno?ci przys?uguje wynagrodzenie w pe?nym wymiarze;

2)       w przypadku studentów i doktorantów - kierownicy jednostek dydaktycznych (dziekani i prodziekani ds. studenckich lub dyrektorzy i zast?pcy dyrektora). Nieobecno?? na zaj?ciach (bez konieczno?ci odrabiania) b?dzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podró?y.

 1. W?adze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadz?cy zaj?cia proszeni s? o monitorowanie ?ycia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminuj?cym zachowaniom.
 2. Zaleca si?, aby w miar? mo?liwo?ci, wszelkie uroczysto?ci z udzia?em osób z zewn?trz o charakterze ogólnouczelnianym, wydzia?owym, sportowym oraz konferencje naukowe (krajowe i mi?dzynarodowe) zosta?y przeniesione na inny termin lub ostatecznie odwo?ane.
 3. Zaleca si? dezynfekcj? sal i powierzchni ogólnouczelnianych, klamek, uchwytów, por?czy, w??czników oraz akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, wska?niki i piloty).
 4. Przypomina si?, ?e w przypadku podejrzenia zaka?enia koronawirusem nale?y:

1)      skontaktowa? si? z Powiatow? Stacj? Sanitarno-Epidemiologiczn? w Olsztynie - tel. 89 524 83 00, infolinia - 800 190 590;

2)       lub uda? si? na Oddzia? Chorób Zaka?nych Powiatowego Zespo?u Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. W?adys?awa Jagie??y 1 fnie na szpitalny oddzia? ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego O - telefony: Izba przyj?? - 89 646 06 70,

gabinet lekarski 89 646 06 47, tel. do pokój piel?gniarek 89 649 06 22, Poradnia Chorób Zaka?nych 89 646 06 01.

Decyzj? w sprawie kwarantanny podejmuje w?a?ciwy dyrektor inspekcji sanitarnej. Zaleca si? ?ledzenie aktualnych komunikatów G?ównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosowa? si? do zawartych w nich zaleceń.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Górecki


 

Regulation No. 37/2020
of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
of 26 March 2020
on changes in the operation of the University in the state of epidemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus


Acting pursuant to Art. 23, 40 and 51 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text Dz.U. of 2020, item 85), the Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, countermeasures and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them (Dz.U. of 2020, item 374) and Art. 17.4 of the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, attached as the Appendix to Resolution No. 494 of the Senate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 21 May 2019 on the Statute of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, in conjunction with the Regulation of the Minister of Health of 20 March 2020 (Dz.U. of 2020, item 491, as amended) and Regulations of the Minister of Science and Higher Education: of 11 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 405, as amended) and of 23 March 2020 on temporary restriction on the operation of some entities of the higher education and science system concerning the prevention, countermeasures and combating of COVID-19 (Dz.U. of 2020, item 511), it is ordered as follows:
Art. 1
1. All didactic activities carried out in the seat and in the branch of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are suspended.
2. Teachers conducting courses:
1) in all first degree, second degree and uniform master degree programmes, hereinafter referred to as “studies”;
2) in doctoral programmes and in the doctoral school;
3) in post-graduate studies and in other forms of education
are obliged to use remote forms of teaching from the date this order becomes effective until it is revoked, provided that the type of the course permits its implementation in the remote form and will enable the students to achieve learning outcomes assumed for the given course.
3. In order to implement didactic activities referred to in para. 2, the following remote teaching tools are recommended:
1) Microsoft Teams in the Office365 suite, except the forms of education referred to in para. 2.3);
2) the e-learning Moodle platform;
3) the LMS ILIAS educational platform.
4. The use of other tools is permitted provided that they ensure the appropriate quality of the courses conducted and do not involve costs to be incurred by the University and the students.
5. Course coordinators shall choose the tool for conducting remote classes in consultation with, respectively, the dean/the director of the branch/the director of the Public Health School or a person they authorise, the head of the doctoral studies, the director of the doctoral school, the head of the university-level unit or the head of the postgraduate studies.
6. Teachers conducting courses are obliged to immediately notify the participants of a given student group of the selected remote teaching tools, using the following forms of communication:
1) e-mail correspondence using the USOS-web system;
2) announcements on the website of the unity.
7. Proper implementation of the didactic process with the use of remote teaching methods is supervised by:
the dean, the director of the branch and the director of the Public Health School - with regard to studies;
the head of the doctoral studies - with regard to doctoral studies;
the director of the doctoral school - with regard to the doctoral school;
the head of the postgraduate studies - with regard to post-graduate studies;
the heads of the university-level units conducting foreign language and physical education courses.
8. As of 30 March 2020, classes shall be held according to the current timetable. It is acceptable to change the day of the week and the time of classes after consultations with the student group participants and the dean. This rule also applies to the classes which were not held in the period from 12 March to 29 March 2020.
9. As a consequence of changing the form of conducting courses into distance learning mode, it is allowed to adjust the conditions for verifying achievement of learning outcomes specified in the syllabus to the changed form of the courses.
10. The adjustment of the conditions for verifying achievement of learning outcomes to the changed form of the courses should be done by the course coordinator in consultation with course participants or the Student Self-Government, and additionally, it should:
take into account the specificity of the selected remote teaching tool;
ensure reliable verification of achieving all learning outcomes specified in the syllabus;
be accepted by persons supervising the proper implementation of the teaching process, referred to in Art. 1.7.
11. Employee’s consultations with students, doctoral students or course participants shall be held remotely, excluding the possibility of direct contact.
12. The use of the University Library collection in the library premises and in all branches and reading rooms is suspended.
Art. 2
1. It is prohibited to organise any academic, sports or artistic events on the premises of the University or outside its location.
2. All academic, sports and artistic events organised by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and other events of this type organised by external entities in the premises of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn are cancelled.
3. It is prohibited to conduct any activities of sports sections, student agencies or clubs or catering units, except for providing take away catering services.
4. Sports facilities of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, including the University Swimming Pool are closed. For activities conducted in those facilities by external entities, the decisions shall be made on a case-by-case basis by the head of the Centre for Physical Education and Sports.
Art. 3
1. All trips of employees, students and doctoral students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and visits of foreign guests are suspended.
2. Accommodation of new persons in student dormitories is suspended and external visitors are not allowed.
Art. 4
Employees, students and doctoral students who have returned from abroad are obliged to:
1) immediately notify the dean, the director of the university-level unit, the director of the doctoral school or the immediate superior, respectively, about this fact;
2) remain in their place of residence for 14 days as of the date of return and follow the recommendations of the Chief Sanitary Inspector.
Art. 5
1. Regulation No. 32/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn dated 11 March 2020 on preventing the spread of coronavirus SARS-CoV-2 as amended is repealed.
2. This Regulation becomes effective as of 26 March 2020 and shall remain in force until further notice.


Rector
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Communications regarding measures to prevent and prevent SARS-CoV-2 coronavirus infection

Announcement No. 1/2020 of the Rector of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn of 9 March 2020

on measures to prevent and to contain infections with coronavirus SARS-CoV-2

1. Following the recommendations issued by the Ministry of Foreign Affairs and the Chief Sanitary Inspectorate, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (hereinafter: "University") recommends:

1)            cancelling all trips planned by staff, doctoral students, and students of the University to areas at risk of epidemics;

2)             suggesting that partners of the University from the areas at high risk of epidemics should cancel future trips of their staff, doctoral students and students to the University.

 1. The Office for International Cooperation is in contact with the staff planning foreign trips or who are currently on foreign trips. The trips, stays and early returns of the University students under the Erasmus+ programme are discussed on an individual basis by the Office staff with the Foundation for the Education System Development - the National Erasmus+ Agency.
 2. Staff, doctoral students and students of the University returning from foreign trips to countries at risk of epidemics, where the incidence of the disease caused by coronavirus SARS-CoV-2 (further in this announcement called coronavirus) is high, are obliged to stay at home for two weeks after their return, to monitor their health status and to contact the sanitary inspection. These individuals are obliged to do their work or study at home, as long as they feel well. This fact must be notified by electronic means to head of the respective organisational unit (dean or unit head) and to the Office for International Cooperation (bwm@uwm.edu.pl).
 3. Decisions on whether a temporary absence at the University of individuals returning from countries at risk of epidemics should be excused are taken on an individual basis by:

1)            for members of the University staff - heads of University units (deans or heads of the other units). Staff members shall receive full salary for the period of their excused absence;

2)             for students and doctoral students - heads of teaching units (deans and vice-deans for student affairs or managers and deputy managers). Absence from classes (without the need to make up for the missed classes) will be excused based on travel tickets or travel documents.

 1. The authorities of the University organisational units and university teachers are requested to monitor university life and to prevent exclusion and discriminatory behaviour.
 2. It is recommended that all events attended by people from outside the University, organised at the University or Faculty level, as well as all sports events and (domestic and international) scientific conferences, should be postponed to a later date or cancelled.
  1. It is recommended that rooms and surfaces, as well as door handles, railings, electric switches and computer peripherals (keyboards, mice, indicators and remote controls) should be disinfected.
  2. Let us remind you that if you suspect that you have a coronavirus infection:

1)           contact the County Sanitary and Epidemiological Station in Olsztyn, phone - +48 89 524 83 00, infoline -+48 800 190 590;

2)           or visit the Infectious Disease Ward at the County Healthcare Centre in Ostróda, ul. W?adys?awa Jagie??y 1 (not a hospital emergency unit or contact a GP) - phone numbers: Admissions - +48 89 646 06 70,

doctor's surgery - +48 89 646 06 47, nurses' room - +48 89 649 06 22, Infectious Disease Clinic-+48 89 646 06 01.

A decision on quarantine shall be made by the sanitary inspector. Please read the announcements issued by the Chief Sanitary Inspector at https://gis.gov.pl/aktualnosci/ and follow the recommendations contained in them.

Rector

Professor Ryszard Górecki


Komunikat prorektora ds. kszta?cenia i studentów dotycz?cy koronawirusa

 

Dziekani Wydzia?ów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy i studenci UWM w Olsztynie

W zwi?zku z komunikatami publikowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz G?ówny Inspektorat Sanitarny dotycz?cymi wyst?pienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w chwili obecnej, z punktu widzenia zagro?enia epidemiologicznego, nie zalecamy podró?owania do Chin oraz Korei Po?udniowej, W?och (w szczególno?ci do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zalecenia MSZ i GIS rekomenduj?:

 • odwo?anie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do zagro?onych regionów, w tym  W?och (w chwili obecnej 11 gmin),
 • wyst?pienie do partnerów UWM obj?tych kwarantann? z sugesti? odwo?ania przysz?ych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pracownicy, doktoranci i studenci powracaj?cy/przyje?d?aj?cy z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie obj?tych kwarantann? mog? bez ?adnych przeszkód uczestniczy? w pracy oraz w zaj?ciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Jednocze?nie ze wzgl?du na mo?liwo?? rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bie??cych komunikatów dla osób podró?uj?cych, które w zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa zamieszczaj? na swoich stronach internetowych:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • G?ówny Inspektorat Sanitarny,
 • ?wiatowa Organizacja Zdrowia.

Decyzje o ewentualnych post?powaniach w przypadku stwierdzenia zagro?enia w postaci objawów chorobowych b?d? podejmowane ka?dorazowo przez W?adze Uczelni.

Osob? kontaktow? w sprawie jest p. Agnieszka Matejko (Biuro ds. Wspó?pracy Mi?dzynarodowej, tel. 89 523 35 21, e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl).

 

Z powa?aniem,

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. kszta?cenia i studentów

 
ZARZ?DZENIE Nr 93/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku
 
w sprawie systemów pracy obowi?zuj?cych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagro?enia epidemicznego lub epidemii
 
Dzia?aj?c na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporz?dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 16 pa?dziernika 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wy?szego i nauki w zwi?zku
z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17
ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwa?? Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu maksymalnego ograniczenia zagro?eń dla pracowników, doktorantów i studentów w stanie epidemii oraz dla zapewnienia ci?g?o?ci funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarz?dza si? co nast?puje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, pracowników nieb?d?cych nauczycielami akademickimi w zale?no?ci od stopnia zagro?enia epidemi? obowi?zuj? cztery systemy pracy:
  1)   system zwyk?y, zwany dalej systemem zielonym,
  2)   system w stanie umiarkowanego zagro?enia, zwany dalej systemem ?ó?tym,
  3)   system w stanie du?ego zagro?enia, zwany dalej systemem pomarańczowym,
  4)   system w stanie krytycznym, zwany dalej systemem czerwonym.
 
§ 2
Charakterystyk? trybu pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w systemie zielonym zawiera Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast
w odniesieniu do pozosta?ych wymienionych w § 1 systemów okre?la za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 3
1.  W stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w za??czniku nr 1
    wskazania obowi?zuj?cego w danym czasie systemu pracy dokonuje Rektor w formie decyzji,
    która jest niezw?ocznie zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu.
2.  W stosunku do pracowników zatrudnionych na wydzia?ach, w Szkole Zdrowia Publicznego,
    Filii w E?ku, Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wskazania
    obowi?zuj?cego w danym czasie systemu pracy dokonuj? odpowiednio: dziekan, dyrektor,
    kierownik. Informacja w tym zakresie podawana jest niezw?ocznie na stronie internetowej
    wydzia?u/jednostki oraz w sposób zwyczajowo przyj?ty.
 
§ 4
1.  Praca zmianowa, o której mowa w za??czniku, odbywa si? wed?ug nast?puj?cego porz?dku:
    1)   pierwsza zmiana: od godziny 7:00 do godziny 13:45,
    2)   druga zmiana: od godziny 14:15 do godziny 21:00.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych/osoby pe?ni?ce funkcje kierownicze sporz?dzaj? miesi?czne
    harmonogramy pracy w kierowanych przez nich jednostkach, okre?laj?ce godziny pracy
    poszczególnych pracowników. Przy sporz?dzaniu harmonogramów nale?y kierowa? si? przede
    wszystkim zasad? zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz rotacji pracowników mi?dzy
    zmianami co tydzień.
3.  Zestawienia godzin pracy pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w systemie
    zmianowym dostarczane s? do Dzia?u Kadr do drugiego dnia roboczego kolejnego miesi?ca
    nast?puj?cego po miesi?cu, którego dotyczy zestawienie.
4.  Pracownicy pracuj?cy w systemie zmianowym zobowi?zani s? do wpisywania si? na listach
    obecno?ci przed przyst?pieniem do pracy oraz do wietrzenia pomieszczeń w przerwie pomi?dzy
    zmianami, o których mowa w ust. 1.
 
§ 5
W systemie pomarańczowym i czerwonym obieg dokumentów na Uniwersytecie odbywa si? za po?rednictwem Rozdzielni Korespondencji z ograniczeniem bezpo?redniego kontaktu mi?dzy pracownikami jednostek. Tam, gdzie to mo?liwe nale?y kontaktowa? si? za pomoc? s?u?bowej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 
§ 6
Je?eli powszechnie obowi?zuj?ce przepisy nie stanowi? inaczej:
  1)   w zakresie kszta?cenia:
      a)    w systemie zielonym zaj?cia odbywaj? si? w siedzibie Uczelni i placówkach formie
           przewidzianej w planie studiów,
      b)    w systemie ?ó?tym cz??? zaj?? mo?e odbywa? si? zdalnie, natomiast reszta jak w systemie
           zielonym; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem
           ds. kszta?cenia,
      c)    w systemie pomarańczowym stacjonarnie odbywaj? si? wy??cznie zaj?cia praktyczne, które
           s? niemo?liwe do zrealizowania zdalnie, pozosta?e zaj?cia prowadzone s? zdalnie,
      d)    w systemie czerwonym wszystkie zaj?cia realizowane s? zdalnie; sposób i terminy odbycia
           zaj?? niemo?liwych do przeprowadzenia w tym trybie okre?la dziekan w porozumieniu
           z prorektorem ds. kszta?cenia,
  2)   w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dost?p do zbiorów
      w poszczególnych systemach okre?la za??cznik nr 2 do niniejszego zarz?dzenia,
  3)   w zakresie konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? mo?liwo?? organizowania konferencji oraz innych wydarzeń
          organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu; dopuszcza si? równie? wyjazdy
          s?u?bowe pracowników, doktorantów i studentów, a tak?e przyjazdy do Uniwersytetu go?ci
          zagranicznych,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym wszystkie aktywno?ci wymienione w lit a)
          s? zabronione za wyj?tkiem wydarzeń organizowanych on-line; zakaz ten nie dotyczy
          posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu, zebrań wyborczych oraz spotkań zespo?ów
          opiniodawczo-doradczych Rektora, z zachowaniem warunków przewidzianych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach; zakaz nie dotyczy równie? wyjazdów s?u?bowych bezwzgl?dnie koniecznych, w przypadku których decyzj? w systemie pomarańczowym podejmuje dziekan/dyrektor szko?y lub filii albo Rektor, natomiast w systemie czerwonym – Rektor; w systemie pomarańczowym dopuszcza si? wyjazdy i przyjazdy studentów  i doktorantów studiów obcoj?zycznych oraz w ramach programów wymiany akademickiej za zgod? prorektora ds. umi?dzynarodowienia uczelni”,
  4)   w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem
          powszechnie obowi?zuj?cych przepisów,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowi?zuje zakaz korzystania z obiektów
          sportowych;
  5)   w zakresie dzia?alno?ci sekcji sportowych, agend, klubów studenckich oraz lokali
      gastronomicznych:
      a)  w systemie ?ó?tym dopuszcza si? dzia?alno?? jednostek wymienionych w tym punkcie,
      b)  w systemach pomarańczowym i czerwonym obowi?zuje zakaz prowadzenia dzia?alno?ci
          przez jednostki wymienione w tym punkcie z wyj?tkiem rodzajów dzia?alno?ci dopuszczonych
          przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy;
  6)   w zakresie kwaterowania w domach studenckich:
      a)  w systemie ?ó?tym i pomarańczowym dopuszcza si? kwaterowanie w domach studenckich
          przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez go?ci
          zewn?trznych,
      b)  w systemie czerwonym obowi?zuje zakaz dokonywania nowych zakwaterowań w domach
          studenckich, poza przypadkami z imienn? zgod? prorektora ds. studenckich.
 
§ 7
Wprowadza si? schemat post?powania w sytuacji podejrzenia zaka?enia/wyst?pienia zaka?enia wirusem SARS-CoV-2, stanowi?cy za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.
 
§ 8
1.  Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
2.  Traci moc § 1 pkt 2 i 3 zarz?dzenia Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 20 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr 82/2020 Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 pa?dziernika 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagro?enia
    epidemicznego lub epidemii (ze zm.).
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
w kategorii