Dobre miejsce UWM w szanghajskim rankingu przedmiotów

studentki w fartuchach w pracowni
Nauki o ?ywno?ci i nauki weterynaryjne to dwa obszary nauk prowadzonych na UWM, które zosta?y sklasyfikowane w szanghajskim Globalnym Rankingu Przedmiotów Akademickich. I to na dobrych miejscach w ?wiecie.

Akademicki Ranking Uniwersytetów ?wiata to zestawienie prowadzone przez Instytut Szkolnictwa Wy?szego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju - jeden z 4 najbardziej presti?owych i najwa?niejszych ?wiatowych rankingów. Klasyfikuje osi?gni?cia naukowe i badawcze wy?szych uczelni. Oprócz rankingów uniwersytetów instytut prowadzi tak?e Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zosta? w GRAS sklasyfikowany w 2 dyscyplinach - technologia ?ywno?ci i nauki weterynaryjne. W obu dyscyplinach na pozycji mi?dzy 201, a 300. Sklasyfikowano w nich tylko 4 polskie uczelnie: uniwersytety przyrodnicze w Poznaniu, Wroc?awiu, SGGW oraz UWM. W technologii ?ywno?ci osi?gn??y one pozycje 151-200, a w weterynarii tak? sam? jak UWM, za wyj?tkiem UP w Poznaniu (nie notowany w tej dyscyplinie).

Globalny ranking przedmiotów akademickich zawiera rankingi uniwersytetów w 54 dziedzinach z zakresu nauk: ?cis?ych, przyrodniczych, in?ynierii, nauk medycznych, spo?ecznych. GRAS 2021 obejmuje ponad 1800 z 4000 uniwersytetów w 93 krajach i regionach ?wiata. W GRAS 2021 prowadzi Uniwersytet Harvarda legitymuj?cy si? 15 najlepszymi przedmiotami akademickimi przed Massachusetts Institute of Technology - 6 przedmiotów.

- Bardzo mnie cieszy, ?e w jednym z najbardziej presti?owych rankingów znalaz?y si? nasze dyscypliny zwi?zane z naukami przyrodniczymi. W strategii rozwoju UWM przewidzieli?my dzia?ania maj?ce na celu popraw? wizerunku naszej Uczelni na arenie mi?dzynarodowej. Zale?y nam na tym, aby Uniwersytet - z flagowymi dla siebie dyscyplinami – by? obecny w wa?nych rankingach. Je?li b?dziemy dostrzegani przez parterów z zagranicy, wówczas ?atwiej nam b?dzie budowa? mi?dzynarodowe zespo?y badawcze, a to z kolei prze?o?y si? na nasz poziom umi?dzynarodowienia w zakresie kszta?cenia – mówi prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM

- Jeste?my bardzo zadowoleni i dumni z wysokich miejsc obu dyscyplin. W ramach Strategii rozwoju UWM na lata 2021-2030 pracujemy nad tym, aby w GRAS znalaz?y si? kolejne dyscypliny oraz nad tym, aby UWM pojawi? si? we wszystkich 4 g?ównych mi?dzynarodowych rankingach akademickich – AWRU, QS, THE i US News – komentuje prof. Pawe? Wielgosz, prorektor ds. umi?dzynarodowienia uczelni.

Prof. Ma?gorzata Darewicz – dziekan WNo?

Traktuj? to jako nasz wielki sukces i wyró?nienie, ale szczerze mówi?c nie dziwi? si? temu. Czemu? Bo to jest efekt ostatnich 5-6 lat intensywnej pracy wszystkich pracowników naszego wydzia?u – ich wyjazdów na konferencje i sta?e, publikacji w dobrych czasopismach, coraz szerszej wspó?pracy mi?dzynarodowej. Efekt naszych wysi?ków zaczyna by? dostrzegany.

Prof. Bogdan Lewczuk – dziekan WMW.

Mnie te? to specjalnie nie dziwi to, ?e si? w rankingu znale?li?my. Polskie weterynaryjne jednostki naukowe s? wysoko notowane na ?wiecie. Pod wzgl?dem liczby publikacji i cytowań - w pierwszej 10. lub 20. Nie wiem ile jest wydzia?ów weterynaryjnych na ?wiecie, ale w Polsce te posiadaj?ce certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jako?ci Kszta?cenia na Wydzia?ach Weterynaryjnych– EAEVE s? 3, w tym nasz od 2005 r. W Europie jest ich ok. 100. Spe?nianie wymogów EAVE ju? gwarantuje wysok? jako?? kszta?cenia.

Niedawno w rankingu Times Higher Education (THE) w klasyfikacji zrównowa?onego rozwoju miast i spo?eczno?ci UWM zaj?? 2. miejsce w Polsce. Jest to ranking opracowywany po raz 3. przez brytyjski tygodnik specjalizuj?cy si? w publikowaniu wiadomo?ci na temat szkolnictwa wy?szego. To czo?owa publikacja w Wielkiej Brytanii.

Instytut Szkolnictwa Wy?szego przy Uniwersytecie w Szanghaju zacz?? publikowa? ?wiatowy ranking uniwersytecki przedmiotów akademickich w 2009. W 2017 r. wprowadzaj?c ulepszon? metodologi? opublikowa? GRAS po raz pierwszy. W tych rankingach wykorzystuje szereg obiektywnych wska?ników akademickich i danych stron trzecich do pomiaru wyników uniwersytetów w poszczególnych dziedzinach, w tym wyników badań, wp?ywów badawczych, wspó?pracy mi?dzynarodowej, jako?ci badań i mi?dzynarodowych nagród akademickich. Do lutego 2021 r. w badaniu wzi??o udzia? ponad 1000 profesorów z najlepszych ?wiatowych uniwersytetów.

lek

w kategorii