Prof. Adam Zienkiewicz z nominacj? Ambasadora Mediacji

dr hab. A. Zienkiewicz, prof. UWM
Mediacja to szansa na likwidacj? przyczyn konfliktu, a tak?e na przeprosiny, a nawet pojednania – twierdzi prof. Adam Zienkiewicz z Katedry Teorii i Historii Prawa UWM. Prawnik i popularyzator alternatywnych metod rozwi?zywania sporów znalaz? si? w gronie nominowanych do honorowego tytu?u Ambasador Mediacji.

Ogólnopolski konkurs ?Ambasador Mediacji” zorganizowa?y ju? po raz drugi Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Sie? ?O?rodki Mediacji Radców Prawnych”. Jego celem jest propagowanie mediacji jako narz?dzia rozstrzygania np. spraw rodzinnych, s?siedzkich, spraw pracowniczych, gospodarczych czy karnych. Mediacja to alternatywa dla d?ugich i cz?sto kosztownych procesów s?dowych. Do tytu?u ?Ambasador Mediacji” zg?aszane s? osoby a tak?e instytucje, które szczególnie wyró?niaj? si? wykorzystuj?c instytucj? mediacji w rozwi?zywaniu sporów, a zw?aszcza j? promuj?c poprzez publikacje, projekty edukacyjne itp.

W gronie tegorocznych 5 nominowanych, których list? og?oszono w maju, znalaz? si? dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jury konkursu doceni?o jego szczególn? aktywno?? w propagowaniu mediacji równie? na polu naukowym.

- Traktuj? to jako istotne wyró?nienie. Znalaz?em si? w eksperckim gronie osób, które maj? znacz?ce osi?gni?cia na skal? co najmniej ogólnopolsk? w promowaniu mediacji oraz w dzia?alno?ci edukacyjnej. Ciesz? si?, ?e kapitu?a konkursu dostrzeg?a istotne znaczenie badań i publikacji naukowych oraz dydaktyki akademickiej w zakresie mediacji. Nie mniej wa?ne jest te? to, ?e moja nominacja po?rednio promuje UWM jako uczelni? posiadaj?c? potencja? kadrowy i know-how w wymiarze edukacyjnym i aplikacyjnym w zakresie wdra?ania polubownych form rozwi?zywania sporów. Warto to rozwija? nie tylko poprzez w??czanie do oferty kszta?cenia UWM, ale np. na arenie wewn?trznych sporów akademickich – mówi prof. A. Zienkiewicz.

Prof. Zienkiewicz kierowa? projektem naukowym ?Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomi?dzy przedsi?biorcami”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest równie? wspó?autorem monografii po?wi?conej mediacjom w sprawach gospodarczych, która ukaza?a si? w ub.r. pod patronatem m.in.: Centrum Mediacji Lewiatan i Polskiego Centrum Mediacji. Prowadzi w Krajowej Szko?y S?downictwa i Prokuratury szkolenia popularyzuj?ce instytucj? mediacji.

Ma na swoim koncie równie? wyk?ady m.in. w Centrum Alternatywnego Rozwiazywania Sporów Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat wyk?ada przedmioty po?wi?cone mediacji s?dowej i pozas?dowej oraz negocjacjom dla studentów prawa, administracji i bezpieczeństwa wewn?trznego UWM. W latach 2010-2016 by? kierownikiem, autorem programu i wyk?adowc? na studiach polubownych mediacji WPiA UWM.

- W podstawowym zakresie zagadnienia dotycz?ce mediacji s? omawiane podczas zaj?? np. z prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa, modeli i typów stosowania prawa czy etyki prawniczej. W?adze Wydzia?u Prawa i Administracji rozwa?aj? zmiany programowe na kierunku prawo, które maj? m.in. zaowocowa? powo?aniem w niedalekiej przysz?o?ci zaj?? warsztatowych jako tzw. klinika mediacji i negocjacji – dodaje prof. Zienkiewicz.

Jak prof. Zienkiewicz postrzega pozycj? mediacji w polskim porz?dku prawnym?

- Mi?dzy innymi w?a?nie dzi?ki aktywno?ci tzw. Ambasadorów Mediacji budowana jest wi?ksza ?wiadomo?? spo?eczeństwa odno?nie istoty, zalet i celów mediacji. Z jej niezwyk?ego potencja?u spo?ecznego zdaj? ju? sobie sprawy wydzia?y prawa i administracji. Ponadto wzmacniana jest regulacja prawna w tym zakresie. Ostatni projekt zmian kodeksu post?powania cywilnego wprowadza rozwi?zania przewiduj?ce obligatoryjne spotkania informacyjne dotycz?ce mediacji, w zawis?ych przed s?dem sprawach gospodarczych i pracowniczych, jak równie? obowi?zkowe klauzule zapisu na mediacj? w umowach o prac? i mi?dzy przedsi?biorcami, co mo?e przynie?? po??dane, istotne zwi?kszenie post?powań mediacyjnych w obrocie prawnym – wyja?nia prof. Zienkiewicz.

Decyzj? kapitu?y konkursu tytu? Ambasadora Mediacji 2020 przyznano Agnieszce Owczarewicz – s?dzi S?du Okr?gowego w Warszawie, cz?onkini Europejskiego Stowarzyszenia S?dziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszaj?cego s?dziów z państw cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz państw cz?onkowskich EFTA.

mah