Dzia? Zamówień Publicznych

 

 • 13/07/2021

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? od dnia 14.07.2021 r. obowi?zuje nowa umowa na dostaw? paliw p?ynnych oraz autogazu LPG do pojazdów s?u?bowych i sprz?tu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzeda? w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych, któr? b?dzie realizowa?a firma:
  P?ocki Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzib? w P?ocku przy ul. Chemików 7.

 • 15/06/2021
  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? dnia 15.06.2021 r. podpisana zosta?a nowa umowa na dostaw? sukcesywn? napojów gazowanych i niegazowanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, któr? b?dzie realizowa?a firma: Hurtownia Art. Spo?-Przem ?Wipsór” Jerzy Roszkowski z siedzib? przy Wipsowo 81b, 11-010 Barczewo
 • 19/03/2021

  Dzia? Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, i? od dnia 15.03.2021 r. Zarzadzeniem nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  obowi?zuje nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie UWM w Olsztynie.

  http://bip.uwm.edu.pl/node/8011

   

   

   

 • 02/03/2021

  Z dniem 01.02.2021 roku wesz?y w ?ycie przepisy Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materia?ów wybuchowych. Zgodnie z przytoczonym powy?ej Rozporz?dzeniem nabywcy odczynników z poz. 17, 81, 94, 95, 198, 238, 240,332 Umowy nr 698/2020/PN/DZP z firm? "ABChem" Agnieszka Busler z Olsztyna zobowi?zani s? sk?ada? o?wiadczenie dotycz?ce stosowania zamawianych produktów.

 • 05/01/2021

  ?

  INFORMACJA O TERMINACH SK?ADANIA WNIOSK?W O UDZIELENIE ZAM?WIENIA PUBLICZNEGO

  ?

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuj?, i? w roku 2021 zosta?y wyznaczone nast?puj?ce terminy sk?adania wniosków o wszczynanie post?powań na udzielenie zamówień publicznych:

  ?

 • 02/11/2020

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? dnia 29.10.2020 r. zawarta zosta?a nowa umowa na?Kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow? Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, któr? b?dzie realizowa?o Konsorcjum firm:?

  OSCAR – Szko?a J?zyków Obcych i Biuro T?umaczeń Joanna Jensen z siedzib? w: ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn, tel. 501?491?608, tel. (89)?533 88 35, e-mail: info@oscartrans.com.pl

 • 23/10/2020

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? dnia 23.10.2019 r. zawarta zosta?a nowa umowa na dostawy sukcesywne sszkie?ek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, któr? b?dzie realizowa?a firma: 
  EQUIMED HO?DA, LENK, TREMBECKI Sp. j. z siedzib? przy ul. Pr?dnickiej 46, 31-202 Kraków

 • 22/09/2020

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? dnia?18.09.2020 r.

 • 13/07/2020

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? dnia 13.07.2020 r. zawarta zosta?a nowa umowa na dostaw? paliw p?ynnych oraz autogazu LPG do pojazdów s?u?bowych i sprz?tu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzeda? w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych, któr? b?dzie realizowa?a firma: 
  LOTOS PALIWA Sp. z o.o. z siedzib? przy ul. Elbl?skiej 135, 80-718 Gdańsk

 • 07/01/2020

  Dzia? Zamówień Publicznych niniejszym informuje, i? 31.12.2019 r. zawarta zosta?a nowa umowa na kompleksow? obs?ug? t?umaczeniow? Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, któr? b?dzie realizowa?o:?

  Konsorcjum firm w sk?adzie:

Strony