DEKLARACJA DOST?PNO?CI CYFROWEJ – O?WIADCZENIE W SPRAWIE DOST?PNO?CI

Deklaracja dost?pno?ci strony internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021

Status pod wzgl?dem zgodno?ci z ustaw?

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??czeń wymienionych poni?ej. Zapewnienie dost?pno?ci nios?oby za sob? nadmierne obci??enia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost?pno?ci

 • Deklaracj? sporz?dzono dnia: 06.08.2020
 • Deklaracj? zosta?a ostatnio poddana przegl?dowi i aktualizacji dnia: 18.03.2021

Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Ka?dy ma prawo:

 • zg?osi? uwagi dotycz?ce dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zg?osi? ??danie zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskowa? o udost?pnienie niedost?pnej informacji w innej alternatywnej formie.

??danie musi zawiera?:

 • dane kontaktowe osoby zg?aszaj?cej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy ??danie,
 • wskazanie dogodnej formy udost?pnienia informacji, je?li ??danie dotyczy udost?pnienia w formie alternatywnej informacji niedost?pnej.

Rozpatrzenie zg?oszenia powinno nast?pi? niezw?ocznie, najpó?niej w ci?gu 7 dni. Je?li w tym terminie zapewnienie dost?pno?ci albo zapewnienie dost?pu w alternatywnej formie nie jest mo?liwe, powinno nast?pi? najdalej w ci?gu 2 miesi?cy od daty zg?oszenia.

Skargi i odwo?ania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow? realizacji ??dania mo?na z?o?y? skarg? do organu nadzoruj?cego poczt? lub drog? elektroniczn? na adres:

 • Organ nadzoruj?cy: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, pi?tro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skarg? mo?na z?o?y? równie? do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost?pno?? architektoniczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Rektorat (ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn)

Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami. Bariery architektoniczne w postaci schodów.

 • Budynek trzypi?trowy. Wej?cie do budynku przez drzwi o szeroko?ci skrzyd?a 90 cm., próg w drzwiach 3 cm. Przy drzwiach wej?ciowych zamontowano przycisk, dzwonek w celu przywo?ania asysty. Dost?p do budynku dla osób z niepe?nosprawno?ciami od strony placu Cieszyńskiego, gdzie znajduje si? pochylnia. Wej?cie do budynku od strony ul. Oczapowskiego ograniczone barier? architektoniczn? w postaci schodów.
 • W budynku wej?cie na wy?szy parter ograniczone 10 stopniami o szeroko?ci 290 cm. Wewn?trz budynku znajduje si? równie? klatka schodowa o szeroko?ci przej?cia 145 cm. Na pi?tro wiedzie 12 stopni, spocznik o wymiarach 100/220 cm i kolejne 12 stopni. Zamontowano równie? por?cz obustronn? na wysoko?ci 100 cm.
 • w porierni Rektoratu znajduje si? p?tla indukcyjna
 • Wewn?trz budynku drzwi wej?ciowe do pomieszczeń o szeroko?ci skrzyd?a 90 cm
 • Toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami,drzwi wej?ciowe do toalety o szeroko?ci skrzyd?a 70 cm
 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepe?nosprawno?ci? od strony pl. Cieszyńskiego

Informacje dodatkowe

Osoby G?uche pos?uguj?ce si? Polskim J?zykiem Migowym mog? kontaktowa? si? w sprawach dotycz?cych studiów na UWM za pomoc? aplikacji Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl oraz za pomoc? komunikatora Messenger: Barbara Parda lub Diana Kirakowska