COVID-19

Zasady zlecania testów na koronawirusa
Schemat post?powania w sytuacji podejrzenia zaka?enia
Koronawirus: informacje i zalecenia

SYSTEM ???TY OD 4 MAJA 2021

ZAJ?CIA

?? W systemie ?ó?tym cz??? zaj?? mo?e odbywa? si? zdalnie, natomiast reszta odbywa si? w siedzibie Uczelni i placówkach formie przewidzianej w planie studiów; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem ds. kszta?cenia.

WYDARZENIA ??? W systemie ?ó?tym dopuszcza si? mo?liwo?? organizowania konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu.
WYJAZDY ??? Dopuszcza si? wyjazdy s?u?bowe pracowników, doktorantów i studentów, a tak?e przyjazdy do Uniwersytetu go?ci zagranicznych.
OBIEKTY SPORTOWE ??? W systemie ?ó?tym dopuszcza si? korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem powszechnie obowi?zuj?cych przepisów.
SEKCJE, AGENDY, KLUBY, GASTRONOMIA ??? Dopuszcza si? dzia?alno?? jednostek wymienionych w tym punkcie.
ZAKWATEROWANIE ???? Dopuszcza si? kwaterowanie w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez go?ci zewn?trznych.
BIBLIOTEKA ???? w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dost?p do zbiorów w poszczególnych systemach okre?la za??cznik nr 2 do zarz?dzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 pa?dziernika 2020 roku.